Cập nhật lúc: 20:17, 24/02/2018 [GMT+7]
.
Nhân kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/2/1848-24/2/2018)

Nền tảng tư tưởng của phong trào cộng sản và công nhân thế giới


(Baoquangngai.vn)- Cách đây 170 năm, ngày 24/2/1848 tại Thủ đô Luân Đôn của nước Anh, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo được công bố trước toàn thế giới. Đây là văn kiện có tính chất cương lĩnh của các đảng cộng sản và công nhân; là ngọn cờ tư tưởng soi sáng con đường đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của giai cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đặt nền tảng tư tưởng quan trọng cho những vấn đề về Đảng và xây dựng Đảng.

Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đã đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của Chủ nghĩa Mác cũng như kim chỉ nam của toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Sinh thời Ph.Ăngghen nhận xét rằng: Trên một mức độ nào đó, lịch sử "Tuyên ngôn" phản ánh lịch sử của phong trào công nhân hiện đại từ năm 1848 đến nay... 

* Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA TUYÊN NGÔN

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những nguyên lý được Mác và Ăngghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhiều thử thách, hơn 100 năm qua, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhiều vấn đề mới đã và đang đặt ra đòi hỏi phải nghiên cứu, giải quyết cho phù hợp, nhưng chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị, không hề lỗi thời. Nó còn chỉ rỏ những lực lượng vật chất và tinh thần đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua cũng như hiện nay.

Đối với cách mạng Việt Nam, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nói riêng, chủ nghĩa Mác- Lênin nói chung cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam dẫn đường trong các thời kỳ cách mạng... Kể từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã dày công nghiên cứu, vạch ra đường lối chiến lược đấu tranh giải phóng dân tộc thông qua con đường cách mạng vô sản mà Mác và Ăngghen đã vạch ra trong Tuyên ngôn.

Đó là sự vận dụng có sáng tạo, linh hoạt về tư tưởng cách mạng không ngừng của C.Mác trong quá trình xây dựng đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh chống thực dân đế quốc xâm lược, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời thấm nhuần tinh thần biện chứng của Tuyên ngôn để năng động trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và đất nước cũng như đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới tiến bộ, văn minh và nhất là tiến hành công cuộc đổi mới trong hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, rất đáng tự hào và tin tưởng.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã xác lập nền tảng tư tưởng cho những vấn đề về Đảng và xây dựng Đảng. Những tư tưởng quan trọng đó có ý nghĩa rất thiết thực và sinh động, luôn là kim chỉ nam trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hơn 88 năm qua.

Thành lập vào mùa xuân năm 1930 đến nay, Đảng ta trãi qua 88 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và sự tiến bộ của nhân loại.

Đảng ta luôn khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, là điều kiện quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu trong tất cả các thời kỳ cách mạng. 

Chính vì vậy, đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ta luôn khẳng định, xác định vấn đề nâng cao bản chất giai cấp công nhân là tư tưởng xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng nhằm đảm bảo cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên giành độc lập tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Kỷ niệm sự kiện 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam càng thấy rỏ hơn về trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; trong đó, nội dung cốt lõi, quan trọng là tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với  việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự linh hoạt, phù hợp vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, toàn diện. 

Từ đó, nâng cao cảnh giác trước các âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tương, văn hóa của các thế lực thù địch; đồng tâm, hiệp lực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, học tập, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Chủ nghĩa Mác- Lênin luôn là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ xã hội cũng như hạnh phúc của dân tộc ta và nhân loại. Tư tưởng vĩ đại của C.Mác luôn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Tuấn Anh
.