Cập nhật lúc: 15:25, 15/01/2018 [GMT+7]
.

Quyết tâm đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Tư Nghĩa đã xây dựng đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đồng thời xác định phải triển khai thực hiện đề án một cách đồng bộ, mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị để đạt hiệu quả cao.

TIN LIÊN QUAN

Huyện ủy Tư Nghĩa xác định, việc triển khai thực hiện đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” sẽ khắc phục những hạn chế, yếu kém về năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, sự cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Việc làm cấp thiết

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa, trong những năm qua, công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có mặt còn hạn chế. Tổ chức, bộ máy từ huyện đến cơ sở đã được quan tâm kiện toàn, sắp xếp, nhưng còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ của một số phòng, ban, đơn vị còn chồng chéo. Một số cán bộ, công chức, viên chức bố trí, phân công nhiệm vụ chưa hợp lý. Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng  được yêu cầu nhiệm vụ...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín làm việc với Huyện ủy Tư Nghĩa về công tác tổ chức cán bộ.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín làm việc với Huyện ủy Tư Nghĩa về công tác tổ chức cán bộ.


Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Tư Nghĩa tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá, đó là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, phát triển đô thị...
 

Theo đề án, Huyện ủy Tư Nghĩa đưa ra mục tiêu hằng năm có trên 45% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có chi, đảng bộ cơ sở yếu kém; có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm và 100% cán bộ, công chức cấp huyện và cơ sở đạt chuẩn theo quy định khi đề bạt vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. Từ nay đến năm 2021, giảm 10% số lượng biên chế được tỉnh giao. Tổng số biên chế giảm sau khi sắp xếp lại theo đề án là 266 người...

Đổi mới, tinh gọn bộ máy

Hụyện ủy Tư Nghĩa đã đề ra cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế. Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa Tô Ni Ta Sa, việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế là vấn đề khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Tuy nhiên, Huyện ủy Tư Nghĩa xác định phải quyết tâm thực hiện cho bằng được, bởi lẽ việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị.

Theo đó, sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, khắc phục những chồng chéo hoặc bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Huyện Tư Nghĩa cũng sẽ tiến hành sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp có cùng chức năng, nhiệm vụ; đổi mới cơ chế hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp; xây dựng lộ trình thực hiện việc khoán quỹ lương, chi phí hành chính đối với đơn vị sự nghiệp theo hướng giảm dần kinh phí cấp bù từ ngân sách nhà nước, tiến tới tự trang trải kinh phí hoạt động. Cơ cấu, sắp xếp lại hệ thống các cơ quan y tế, trường học. Xác định vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí công việc để xác định số lượng cán bộ, công chức dôi dư hoặc còn thiếu theo tiêu chuẩn vị trí chức danh cần phải cắt giảm hoặc bổ sung.


 Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ


 

.
.