Cập nhật lúc: 15:20, 07/01/2018 [GMT+7]
.

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao


(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây 52 năm (5.1.1966 – 5.1.2018), Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương. Đây là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối chung về lĩnh vực pháp chế; giúp Ban Chấp hành Trung ương trong công tác xây dựng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân...

Ngày 15.3.1972, Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 04-TB/TW chỉ rõ “... thành lập Ban Nội chính Trung ương, kế thừa nhiệm vụ của Ban Pháp chế Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ 23 (khóa III), Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết thành lập Ban Nội chính Trung ương với chức năng tham mưu trên cả 2 lĩnh vực xây dựng pháp luật và bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cụ thể, nên Trung ương đã quyết định giải thể, sau đó là thành lập lại Ban Nội chính.

Năm 2013, thực hiện Quy định 183-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy và Công văn số 155-CV/TW của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Quyết định 2961-QĐ/TU ngày 21.6.2013 thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, trên cơ sở sáp nhập tổ chức bộ máy của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Bước đầu tuy có những khó khăn nhất định, song với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác phòng, chống tham nhũng, tạo niềm tin trong nhân dân. Ban Nội chính tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vụ việc, vụ án phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát với những chuyên đề cụ thể, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban đã tích cực tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài ở cơ sở. Ban còn thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xử lý một số vụ án tham nhũng phức tạp tại địa phương, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt được kết quả quan trọng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu quan trọng...

Sau hơn 4 năm tái lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã dần khẳng định là cơ quan tham mưu đắc lực cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các thế hệ đảng viên, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận thức sâu sắc rằng, để có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng và sự trưởng thành như hôm nay, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; cùng với quá trình phấn đấu bền bỉ của đội ngũ các thế hệ cán bộ, công chức, đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; sự hỗ trợ của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, của cả Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Với niềm tự hào về Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng (5.1.1966 – 5.1.2018), trong thời gian đến, đảng viên, CB, CCVC Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục không ngừng học tập quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, giữ vững truyền thống “Trung thành - liêm chính - bản lĩnh - tận tụy”; quyết tâm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và cơ quan, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


THÀNH LONG
 

.