Cập nhật lúc: 21:27, 04/12/2017 [GMT+7]
.

Phát biểu kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 10


​Ngày 4.12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 10, khóa XIX để đánh tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Báo Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ​ủy lần thứ 10, khoá XIX ngày 04/12/2017 của Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ.

 

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị

Thưa các đồng chí đại biểu Trung ương; các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Tỉnh ủy và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có chất lượng. Trong từng nội dung, Chủ trì Hội nghị đã tiếp thu và giải trình khá đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu. Hội nghị nhất trí cao với dự thảo Báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Để kết thúc Hội nghị, thay mặt chủ trì Hội nghị, tôi xin khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị như sau:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí cho rằng, năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực; kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 1,3% so với năm 2016; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát; quản lý, điều hành; tham vấn, phản biện.

Lãnh đạo tỉnh dành nhiều thời gian kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị; gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố.

2. Chúng ta kết thúc năm 2017 với những kết quả đạt được đáng khích lệ; nhưng so với mục tiêu đề ra còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, việc thực hiện chủ đề năm 2017 ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền ở một số nơi, một số thời điểm thiếu chiều sâu; hoạt động của các cơ quan báo, đài chưa có nhiều đổi mới; thiếu những phóng sự hay. Một số nơi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng yếu; đánh giá cán bộ, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa thực chất; công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế; cách nghĩ, cách làm thiếu quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi chưa nghiêm; năng lực, tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa có nhiều chuyển biến; chất lượng giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế.

Giá trị sản xuất công nghiệp giảm; giá trị dịch vụ chưa đạt kế hoạch; dịch vụ có giá trị gia tăng cao chưa nhiều; sản phẩm, dịch vụ du lịch còn nghèo nàn; thị trường một số nông sản thiếu ổn định; chưa gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ. Chi tiêu hành chính còn nhiều lãng phí; chưa có giải pháp hữu hiệu giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển; một số nơi còn trông chờ vào ngân sách nhà nước, chưa chủ động huy động nguồn lực xã hội; môi trường đầu tư chưa thực sự cải thiện; một số chính sách chưa tạo động lực để thu hút đầu tư; nhiều dự án mới chỉ dừng lại ở bước cho chủ trương đầu tư; việc thực hiện đầu tư dự án gặp nhiều vướng mắc nhưng thiếu sự hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ khó khăn của các cơ quan Nhà nước; chất lượng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn nhiều mặt hạn chế, bất cập; một số khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết.

Chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm chuyển biến chậm; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước của hộ nghèo chưa được cải thiện; thiếu các mô hình giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo; xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao chưa đạt yêu cầu. Việc nắm tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn bị động; công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án chậm; nhất là các vụ án dân sự, hành chính; công tác thi hành án còn nhiều bất cập; chất lượng thanh tra chuyên ngành còn hạn chế; phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất chủ đề của năm 2018 là "Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; hướng đến mục tiêu “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn; huy đồng nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy; cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội”.

Trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2018 là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với tỉnh ta, trong những năm qua, việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đạt được một số kết quả bước đầu; tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị từng bước được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của Nhân dân.

Tuy nhiên cho đến nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh vẫn rất cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong hệ thống chính trị còn chồng chéo, trùng lắp, cơ cấu chưa hợp lý; tổ chức bộ máy của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới; tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó ở các cơ quan, đơn vị chưa hợp lý; cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập; lao động phục vụ gián tiếp nhiều nhưng lại thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm...

Việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị là vấn đề rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đây là vấn đề rất quan trọng, nếu chúng ta vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện và thực hiện có hiệu quả sẽ trở thành cơ hội, điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển; ngược lại nếu chúng ta chủ quan, ngại thay đổi, ngại va chạm, làm không đến nơi đến chốn sẽ trở thành lực cản, điểm nghẽn cho sự phát triển. Về kinh tế - xã hội, trong 02 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung khắc phục trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự đoàn kết thống nhất cao về nhận thức và hành đông; năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp. Tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ngành, các cấp, địa phương, từng cán bộ, đảng viên quán triệt tinh thần Hội nghị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát, phản biện xã hội của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm là:

(1) từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để đủ sức lãnh đạo giải quyết các yêu cầu của thực tiễn. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, thống nhất, rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Khuyến khích và phát huy sự năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, địa phương trong xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Từng cấp ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và của cấp trên.

(2) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tuyên truyền hướng vào mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước; đổi mới tư duy; tạo sự thống nhất nhận thức và hành động. Xây dựng phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

(3) Ban hành Kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của Trung ương, rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm trực thuộc sở, ngành; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các sở, ngành; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, một việc do một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

(4) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ khách quan, công tâm, thực chất; lấy hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở để đánh giá, lấy kết quả đánh giá; nhất là các sáng kiến đổi mới cơ chế, chính sách; cải tiến, nâng cao năng suất lao động làm tiêu chí quan trọng để đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; kịp thời miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời đối với cán bộ yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tín nhiệm thấp. Tiếp tục rà soát điều động, điều chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo trên 8 năm, cán bộ có biểu hiện trì trệ, bảo thủ, né tránh, ngại va chạm; đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuẩn bị Đề án công tác cán bộ tham gia Hội nghị Trung ương 7.

(5) Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng chính quyền điện tử; chính quyền kiến tạo, hành động, phục vụ. Nâng cao chất lượng giám sát; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh; thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; ban hành tiêu chí, quy trình và thực hiện việc lấy ý kiến tổ chức, công dân về mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của công chức, cơ quan nhà nước.

(6) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; đối thoại với Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần bám sát nhiệm vụ chính trị để đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đổi mới, sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện có hiệu quả 03 nhiệm vụ đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường. Trọng tâm là:

(1) Phát triển mạnh doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh theo cơ chế thị trường; cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

(2) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính, gia nhập thị trường của người dân và doanh nghiệp.

(3) Đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu tư; chủ động gặp gỡ trực tiếp để mời gọi các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu trong chuỗi giá trị quốc gia hoặc toàn cầu; phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn xúc tiến thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tăng quy mô, mở rộng sản xuất kinh doanh.

(4) Rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; khuyến khích các hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Nâng cao hiệu quả đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm để sớm phát huy hiệu quả. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ; chống thất thu, nợ đọng thuế. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi đầu tư, chi thường xuyên và chi trả nợ; giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển; tiết kiệm và giảm tối đa kinh phí hội họp, hội thảo, lễ hội, đi công tác nước ngoài, mua sắm phương tiện, trang thiết bị.

(5) Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp phục vụ nông nghiệp; công nghiệp chế biến nông sản; công nghiệp hóa dầu; công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị. Khuyến khích đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng lao động, giá trị gia tăng sản phẩm; chủ động tham gia và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế. Tiếp tục huy động các nguồn lực từng bước hoàn thiện hạ tầng Khu Kinh tế Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp, nhất là nguồn lực của các nhà đầu tư đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Chủ động phối hợp thực hiện Quy hoạch Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, bảo đảm hoạt động bình thường của Nhà máy lọc dầu Dung Quất; thực hiện cổ phần hóa và nâng cấp, mở rộng Nhà máy; giải quyết các vấn đề liên quan đến Nhà máy Ethanol, Nhà máy đóng tàu Dung Quất.  

(6) Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp; ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp; khuyến khích liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thủy sản. Ưu tiên hỗ trợ tối đa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông sản hữu cơ. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế biển, đảo; tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải hoán, đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới; tổ chức lại sản xuất của ngư dân trên biển theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp; khuyến khích đầu tư dịch vụ cảng biển, vận tải biển, đóng, sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá... Cân đối, bố trí nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, ưu tiên cho các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân.

(7) Khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp và công nghiệp; dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các di sản văn hóa, thế mạnh đặc trưng các vùng, miền để phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú; mở rộng, liên kết, hợp tác phát triển du lịch, hình thành các tour, tuyến du lịch.

(8) Huy động, sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; hoàn thành đưa vào sử dụng Cầu Thạch Bích; khởi công cầu Cửa Đại, đập dâng sông Trà Khúc, nâng cấp, mở rộng đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa... Tích cực tháo gỡ khó khăn hoàn thành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi - VSIP)... Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi, Đức Phổ và các thị trấn, đô thị theo quy hoạch. Nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị chủ yếu huy động từ quỹ đất, vốn đầu tư của doanh nghiệp và thực hiện theo phương thức đối tác công tư; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án bất động sản ở các đô thị. Chú trọng quản lý chất lượng đô thị; quản lý chất lượng các dự án bất động sản từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý, vận hành các khu đô thị mới.

(9) Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở các huyện miền núi; trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; nâng cao dân trí, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận hộ nghèo; phát triển lâm nghiệp, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng vùng; rà soát thu hồi diện tích đất lâm nghiệp sử dụng không hiệu quả hoặc chưa sử dụng giao cho dân. (9) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường; tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư các dự án bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, nước thải.

3. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trọng tâm là,

(1) nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo hướng lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học, chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; giáo dục đại học đẩy mạnh tự chủ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội để sinh viên ra trường có việc làm; giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng nội dung, chương trình để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

(2) Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là các lĩnh vực chuyên sâu, kỹ thuật cao; thu hút bác sĩ, dược sĩ có trình độ cao về tỉnh công tác; đẩy mạnh phát triển y tế ngoài công lập; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; tăng cường giám sát dịch tễ, kịp thời phát hiện, khống chế các loại dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

(3) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là người có công cách mạng, dân tộc thiểu số và người nghèo. Phát huy nội lực của cộng đồng dân cư và xã hội để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai. Đa dạng hóa hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm; khuyến khích phát triển doanh nghiệp dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung ứng lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động; chủ động tuyển dụng, đào tạo, cung ứng lao động cho các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

(4) Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp.

(5) Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề dư luận quan tâm. Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước và tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; ưu tiên các dự án phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ khoa học và công nghệ.

4. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; trọng tâm là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm; tăng cường phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng, hoạt động của các cơ quan tư pháp. Gắn các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác với quảng bá, giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư vào tỉnh. 

Thưa các đồng chí,

Năm 2018, năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong những năm qua, với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; giảm nghèo; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Kết quả đạt được là quan trọng, toàn diện; tạo tiền đề để tăng tốc phát triển trong năm 2018 và những năm đến.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, mong muốn của Nhân dân; trong môi trường hội nhập, cạnh canh quyết liệt, tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhất là những khó khăn về kinh tế và những bất cập, yếu kém của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tôi trân trọng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên; nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp; mỗi người đều phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; trăn trở trước các khó khăn của Nhân dân; khát khao đổi mới, sáng tạo, học tập, vận dụng những kinh nghiệm hay trong thực tiễn để đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương; hướng đến sự hài lòng, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống của người dân; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; tạo ra sự thay đổi thực chất, căn bản, toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn!

.