Cập nhật lúc: 14:26, 07/11/2017 [GMT+7]
.
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917- 7.11.2017):

Những giá trị vững bền


(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây 100 năm, ngày 25.10.1917, theo lịch cũ nước Nga (tức là ngày 7.11.1917) được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

TIN LIÊN QUAN

Đây là sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX, là thắng lợi đầu tiên rất quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chính vì vậy, khi đánh giá về giá trị to lớn của cuộc cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "...Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế...".

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 – 7.11.2017) tại Hà Nội.                             ẢNH: INTERNET
Chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 – 7.11.2017) tại Hà Nội. ẢNH: INTERNET


Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn - sê- vích Nga, đứng đầu là lãnh tụ V.I.Lê-nin, giai cấp công nhân cùng đông đảo nhân dân lao động Nga đã thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười, lập nên chính quyền Xô-Viết. Đối với nước Nga, lần đầu tiên trong lịch sử, ách thống trị của giai cấp phong kiến, tư sản bị lật đổ, để xây dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Cách mạng Tháng Mười đã chặt đứt mắt xích yếu nhất trong dây chuyền chủ nghĩa đế quốc, mở đầu cho thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH; xây dựng xã hội do nhân dân lao động làm chủ. CNXH từ lý luận đã trở thành hiện thực.

Thành công của cuộc cách mạng đã đưa giai cấp công nhân lên vị trí trung tâm của thời đại và thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Thắng lợi vang dội của Cách mạng Tháng Mười làm rung chuyển cả thế giới lúc bấy giờ, mở ra bước ngoặt về chất cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động tiến công vào chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Đi tiên phong, thực hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân là phong trào cộng sản quốc tế, mà hạt nhân quyết định là các Đảng cộng sản và công nhân. Từ sau sự kiện ngày 7.11.1917, những cuộc đấu tranh vẻ vang của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của các Đảng cộng sản đã đưa đến thắng lợi quyết định của CNXH ở nhiều nước và trở thành một hệ thống của thế giới hiện đại.

Ở nước ta, vào những năm đầu của thế kỷ XX, các phong trào yêu nước Việt Nam đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc hầu hết lâm vào khủng hoảng về đường lối. Ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười đã soi đường cho cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước nồng nàn, sau bao năm trên hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân đã đến với Lê-nin và là người Việt Nam đầu tiên, vào năm 1920, sau khi đọc": Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lê-nin đã tìm ra chân lý: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản"... Kể từ đây, Người hoàn toàn tin theo Lê-nin và con đường Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

Năm 1927, trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Bác Hồ nêu rõ: Chỉ có đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười-con đường duy nhất đúng đắn, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự và khẳng định về sự cần thiết của Đảng cách mạng. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã dành hết nhiệt huyết, hoạt động kiên trì đối với quá trình thành lập và rèn luyện Đảng ta. Ngày 3.2.1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, chấm dứt khủng hoảng về đường lối, mở ra bước ngoặt lịch sử to lớn và quyết định đối với cách mạng Việt Nam và ba nước Đông Dương. Sau 15 năm thành lập, qua các cuộc diễn tập quan trọng, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chớp thời cơ, nhất tề đoàn kết đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công vang dội, giành toàn bộ chính quyền trong cả nước.   
    
Với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Sau đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam 1975, thống nhất vẹn toàn đất nước và đưa cả nước đi lên CNXH.     

Thực tế, trong 100 năm qua, sự hình thành CNXH ở nhiều nước đã minh chứng sinh động về nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn và yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Nhờ đó đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên làm cách mạng đánh đổ thực dân, phong kiến, đế quốc xâm lược và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.          

Một thế kỷ từ sau Cách mạng Tháng Mười, nhân loại chứng kiến nhiều biến động chính trị to lớn. Đất nước ta đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn. Do đó, trong quá trình tiếp tục tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi chúng ta phải vừa kiên định và phát triển sáng tạo không ngừng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của đất nước.

Tự hào kỷ niệm sự kiện lịch sử 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, với niềm tin tưởng sâu sắc, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nâng cao cảnh giác trước các âm mưu "diễn biến hòa bình", tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2017; giữ vững đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, hướng đến mục tiêu“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


 Tuấn Anh 

.
.