Cập nhật lúc: 21:17, 17/11/2017 [GMT+7]
.

Đại đoàn kết sẽ đại thành công

*Lê Quang Thích - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
                              Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


(Báo Quảng Ngãi)- Những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam đã viết nên bản anh hùng ca về truyền thống đoàn kết của dân tộc. Đoàn kết là một nét đẹp mang tâm hồn dân tộc, là truyền thống và cội nguồn sức mạnh vô địch của nhân dân ta, như chân lý của thời đại, mà mỗi người Việt Nam chúng ta luôn trân trọng và rất đỗi tự hào.

TIN LIÊN QUAN

Theo Bác Hồ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là vấn đề sinh tồn của dân tộc. Chỉ có đoàn kết dân tộc mới tồn tại, nhân dân và chế độ mới tồn tại. Từ khi Đảng ta ra đời, đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự là một trong những điểm trọng tâm của đường lối cách mạng. Chỉ có đoàn kết mới có sức mạnh và cách mạng mới thành công.

Đoàn kết là sức mạnh, tạo nên những thành công

Trước lúc đi xa, Người dặn dò trong bản Di chúc: "Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích tặng quà đối tượng chính sách.  ẢNH: MTTQ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích tặng quà đối tượng chính sách. ẢNH: MTTQ

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đoàn kết là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng, là cơ sở để củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc. Người chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

Từ thực tiễn Cách mạng Việt Nam, cùng với sự kế thừa truyền thống đoàn kết của dân tộc, sự vận dụng sáng tạo của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã hình thành quan điểm tư tưởng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” mang tính biện chứng của một chân lý cho mọi thời đại, là bí quyết tồn tại, là vinh quang của dân tộc Việt Nam.

Gắn liền với khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự hình thành và lớn mạnh của Mặt trận dân tộc thống nhất (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay). Đây chính là tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra các hình thức tốt nhất để đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, tổ chức lực lượng cách mạng thông qua tổ chức Mặt trận: Dân tộc thống nhất, Việt Minh, Liên Việt, Tổ quốc Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mặt trận Dân tộc thống nhất cần mở rộng hơn nữa, củng cố hơn nữa, đoàn kết tất cả những người thật sự yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, không phân biệt họ thuộc đảng phái nào, tôn giáo nào, tầng lớp nào và quá khứ họ đã hợp tác với phe nào... Với sự đoàn kết nhất trí của tất cả những người xứng đáng là con Lạc, cháu Hồng, Mặt trận nhất định sẽ thành công. Sự nghiệp cách mạng nhất định sẽ thành công”.

Mặt trận Việt Minh giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, thu hút, tập họp, đoàn kết mọi giới đồng bào yêu nước, tạo thành cao trào kháng Pháp-đuổi Nhật và là một trong những nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.   
 
Chín năm trường kỳ gian khổ kháng chiến chống Pháp, nhờ có đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nhân dân ta đã đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ.

Đánh giá kết quả của chính sách đoàn kết trong Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hoà bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc”.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành động lực để tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Từ những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong công cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như trong kiến thiết xây dựng đất nước đã minh chứng sinh động, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của mọi cuộc đấu tranh giữ nước và dựng nước; đại đoàn kết toàn dân tộc tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, tạo tiền đề phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tự hào về truyền thống đoàn kết, truyền thống yêu nước của dân tộc ta gắn liền với truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; chúng ta-những người làm công tác Mặt trận, hơn lúc nào hết, cần nhận thức sâu sắc, cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị ra sức gìn giữ, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng những biện pháp cơ bản sau:

Lễ hội điện Trường Bà (Trà Bồng) được tổ chức mang tính cộng đồng cao. Ảnh: TL
Lễ hội điện Trường Bà (Trà Bồng) được tổ chức mang tính cộng đồng cao. Ảnh: TL


Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, tăng cường, củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Như Bác Hồ đã dạy: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân”. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc chính là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hai là, tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, đồng thời luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ba là, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

Bốn là, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình gắn với phát huy dân chủ trong Đảng. Nhất là giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Điều này sẽ góp phần xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Do đó, phải hiểu và làm đúng, đầy đủ toàn diện nguyên tắc này là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho mọi cấp ủy đảng, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Năm là, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cơ hội. Vì chủ nghĩa cá nhân chắc chắn sẽ dân đến sự mâu thuẫn về lợi ích. Chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc tư tưởng của chủ nghĩa cơ hội – là sự dẫn dắt đến suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, là nguồn gốc của mất đoàn kết./.

------------------------
(*)Tiêu đề do Báo Quảng Ngãi đặt.

 

.
.