Cập nhật lúc: 09:32, 24/08/2017 [GMT+7]
.

Chấn chỉnh công tác bổ nhiệm cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác cán bộ được xem là then chốt, quyết định hiệu quả công việc của từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Thế nhưng, nhiều địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác này...

Mới đây, Sở Nội vụ công bố các quyết định thanh tra công tác nội vụ đối với 3 địa phương: Trà Bồng, Tây Trà và Mộ Đức trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 3.2017. Theo các kết luận thanh tra, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ở các địa phương này đều có thiếu sót về điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định. Tại UBND huyện Mộ Đức, có 99 lượt bổ nhiệm trưởng, phó phòng và tương đương thì có đến 83  lượt không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (chiếm 84%). Trong đó, 43 trường hợp bổ nhiệm lại và bổ nhiệm lần đầu nguồn từ nơi khác đến chưa đảm bảo quy trình, quy định. Đặc biệt, có 7 trường hợp được bổ nhiệm năm 2017 chưa có đủ điều kiện tiêu chuẩn về chính trị là trái với quy định hiện hành.

Với huyện Trà Bồng, 31 lượt bổ nhiệm cấp trưởng, phó phòng và tương tương trong 3 năm qua, thì có đến 27 trường hợp chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 4 trường hợp chưa đáp ứng hồ sơ bổ nhiệm... Riêng với huyện Tây Trà, 100% lượt bổ nhiệm trưởng, phó phòng thuộc huyện chưa đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn. Nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu từ 2-5 tiêu chuẩn theo quy định.

Cụ thể, qua kiểm tra 20 lượt bổ nhiệm trưởng, phó phòng và trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, có 4 trường hợp bổ nhiệm lần đầu không đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo chính quy; 4 trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị;10 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước về chuyên viên; 15 lượt chưa có bồi dưỡng cấp phòng. Ngoài ra, nhiều trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chưa được thẩm tra tiêu chuẩn chính trị.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do yêu cầu củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm, UBND các huyện nhận thấy một số công chức, viên chức dù chưa đáp ứng các điều kiện (tốt nghiệp đại học chính quy, chưa đáp ứng trình độ lý luận chính trị...), nhưng có năng lực vượt trội, hằng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương giới thiệu để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý. Mặt khác, việc cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng (để đủ các điều kiện) phụ thuộc vào thông báo và phân bố chỉ tiêu của cơ quan cấp trên và các cơ sở đào tạo, nên còn bị động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm cán bộ thời gian qua còn nhiều thiếu sót là do cơ quan tham mưu và lãnh đạo các huyện chưa cương quyết trong việc thực hiện quy định về công tác bổ nhiệm đối với công chức, viên chức, dẫn đến còn thiếu nhiều tiêu chuẩn theo quy định.

Dù nguyên nhân nào, thì việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ ở các địa phương thời gian qua còn nhiều sai sót là vấn đề cần sớm có giải pháp chấn chỉnh.


XUÂN THIÊN
 

.
.