Cập nhật lúc: 13:52, 13/06/2017 [GMT+7]
.

Sơn Tây: Thực hiện các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ


(Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Sơn Tây đã cụ thể hóa các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhờ đó bước đầu đạt được những kết quả đáng phấn khởi.
 
Bí thư Huyện uỷ Sơn Tây Đinh Kà Để cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định việc thực hiện các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của huyện trên nhiều lĩnh vực. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa để triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy.
 
Trong đó, xây dựng và ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng các đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, đề án tinh giản biên chế; đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng quy chế luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ. Huyện chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 

 

Huyện Sơn Tây tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị.
Huyện Sơn Tây tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị.
 
Huyện ủy Sơn Tây cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững qua triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp như: Mô hình canh tác cây lúa nước, chăn nuôi bò cái sinh sản, nuôi heo Móng Cái, nuôi cá nước ngọt...
 
Để đô thị trung tâm huyện phát triển đúng định hướng, huyện ban hành quy chế quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị huyện, chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, quy hoạch đô thị 1/500. Đặc biệt, huyện xây dựng lộ trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương theo Nghị quyết 02 của Tỉnh uỷ. Đến nay, huyện Sơn Tây đã nhựa hoá được 61km đường huyện (đạt 50,4% so với nghị quyết); đường đô thị nhựa hoá được 2/11km; cứng hoá bê tông xi măng đường xã 24km; bê tông xi măng đường thôn, xóm 8,26km. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Sơn Tây đã xây dựng kế hoạch và xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn Tây đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Trong đó, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, ở từng thôn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình; xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết, dân chủ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội...
 
Thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh uỷ về cải cách hành chính, huyện Sơn Tây đã kiện toàn đội ngũ công chức làm đầu mối thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc niêm yết bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, xã... Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để cho biết thêm, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết liệt chỉ đạo việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ khi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. 
 
 
 
Bài, ảnh: Bá Sơn
 
.