Cập nhật lúc: 10:12, 22/06/2017 [GMT+7]
.

Minh Long tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy Minh Long đã chủ động, tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đó là, kiên quyết ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua triển khai thực hiện, nghị quyết đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Văn Thuần cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết phụ thuộc rất lớn vào thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, trực tiếp là bí thư. Vì vậy, cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Trong quá trình triển khai quán triệt, các báo cáo viên đã tập trung chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể... là phải nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt yếu được xác định trong nghị quyết. Trong đó tập trung vào 4 nhóm giải pháp gồm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo tất cả cán bộ, đảng viên sau khi học tập phải có bản thu hoạch cá nhân; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hành động cho cơ quan, đơn vị và của cá nhân, gắn với thực hiện Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 319 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Quyết định 315 của UBND huyện về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả đã có 132 đồng chí ký cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch cá nhân về Nghị quyết Trung ương  4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Huyện ủy còn gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở vững mạnh. Chú trọng thực hiện tốt các khâu trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, phát triển đảng viên mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả; chú trọng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Huyện đã mở 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 60 đảng viên mới; 1 lớp tập huấn bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho 132 đồng chí cấp ủy trực thuộc Huyện ủy và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và cử nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn cấp xã đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh; hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 22 sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các trường đại học để tạo nguồn cán bộ bổ sung cho hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập...

Có thể nói, với việc nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) bằng những chương trình, giải pháp cụ thể, Đảng bộ huyện Minh Long đã và đang đặt quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm. Qua đó, góp phần tạo động lực để Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thanh Thuận
 

.