Cập nhật lúc: 21:19, 09/06/2017 [GMT+7]
.

Cầu nối thông tin giữa Đảng với dân


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác tư tưởng được Đảng ta đặc biệt coi trọng, trong đó kênh thông tin chính thống, hiệu quả được vận dụng xuyên suốt trong mọi thời điểm từ Trung ương đến địa phương, đó là công tác tuyên truyền miệng.
 
Quảng Ngãi hiện có 14 báo cáo viên cấp tỉnh, hơn 280 báo cáo viên cấp huyện và hơn 1.200 tuyên truyền viên cấp xã. Mỗi một báo cáo viên, tuyên truyền viên là cầu nối thông tin giữa Đảng với dân, qua đó góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân từ suy nghĩ đến hành động, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.
 
Ưu thế của tuyên truyền miệng 
 
Trong thời buổi bùng nổ  thông tin hiện nay, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn  thông tin qua các phương tiện khác nhau, trong đó có nhiều luồng thông tin không chính thống.
 
Qua các phương tiện thông tin hiện đại, nhất là mạng xã hội, phải thừa nhận lợi thế là truyền tải thông tin nhanh chóng, song mặt hạn chế không thể phủ nhận khi tiếp cận luồng thông tin không chính thống, đó là có những thông tin thiếu chính xác, một chiều, gây “nhiễu” về thông tin, tạo hoang mang trong dư luận xã hội. Các thế lực thù địch cũng đã lợi dụng điều này để xuyên tạc, kích động hòng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
 
Đối với công tác tuyên truyền miệng, đây là một trong những kênh thông tin quan trọng của Đảng ta, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
 
Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, tuyên truyền miệng cũng vẫn phát huy lợi thế, hiệu quả nhờ sự tương tác trực tiếp, có sự trao đổi thông tin hai chiều giữa người nói và người nghe. Qua đó thể hiện dân chủ hóa thông tin trong Đảng và trong xã hội. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ra Chỉ thị 17-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.
 
Tại tỉnh ta, thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), công tác tuyên truyền miệng trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực. Đội ngũ báo cáo viên từng bước đổi mới phương pháp thông tin với nhiều nội dung phong phú, gắn với tình hình thực tế tại địa phương, nâng cao tính định hướng, thuyết phục trong tuyên truyền.
 
Nhiều vấn đề bức xúc tại các địa phương được giải quyết, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân cũng là nhờ sự đóng góp quan trọng của các báo cáo viên, tuyên truyền viên. Định kỳ hằng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên để phổ biến thông tin thời sự trong nước, quốc tế và các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Nhiều huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền miệng thông qua tổ chức các hội nghị, đồng thời tuyên truyên dưới hình thức lồng ghép.  
 
Vẫn còn mặt hạn chế
 
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Ở nhiều huyện, việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng chưa thường xuyên.
 
Đối với cấp xã, việc tổ chức hoạt động thông tin thời sự còn ít. Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa phát huy tốt vai trò.  Việc chuyển tải thông tin tới cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời, nội dung tuyên truyền chưa sát đối tượng. Ở nhiều địa phương, việc truyên truyền còn nặng về thông tin một chiều từ trên xuống, dẫn đến thiếu tính hấp dẫn, hiệu quả chưa cao...
 
Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, các cấp ủy đảng  cần phải  xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng tinh gọn, đổi mới phương pháp tuyên truyền để phát huy tối đa hiệu quả. Tăng cường tổ chức hoạt động thông tin thời sự, đưa thông tin về cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng không chỉ trực tiếp tại hội nghị báo cáo viên, mà còn thông qua tuyên truyền lồng ghép.
 
 
 
PHƯƠNG LÝ
 
 
 
.