Cập nhật lúc: 09:37, 02/01/2017 [GMT+7]
.

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Bước khởi động thành công


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016, Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh, để nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

TIN LIÊN QUAN

Kết quả đạt được trong năm 2016 đã tạo đà để tỉnh ta thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020.

Dấu ấn của bước chạy đà

Việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết cũng được đổi mới về nội dung và phương thức truyền đạt. Đó là, lần đầu tiên Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết qua kênh truyền hình do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trực tiếp truyền đạt. Tham dự, ngoài cán bộ chủ chốt 2 cấp theo dõi tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, còn có 512 điểm học tập tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, với trên 78.000 cán bộ, đảng viên. Phương thức truyền đạt này không những kịp thời, mà còn tiết kiệm được kinh phí và thời gian tổ chức lớp học của các cấp ủy.

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo dõi, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX qua sóng truyền hình.  Ảnh: THANH THUẬN
Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo dõi, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX qua sóng truyền hình. Ảnh: THANH THUẬN

Trong công tác chỉ đạo, những vấn đề đã đề cập trong những nhiệm kỳ trước nhưng nay vẫn cần phải chỉ đạo, Tỉnh ủy không tiếp tục ban hành nghị quyết đã ra thông báo kết luận. Cụ thể, trong năm 2016 đã ban hành 4 kết luận về nguồn nhân lực; công nghiệp; nông nghiệp, nông thôn; phát triển miền núi. Đối với những vấn đề mới, cần phải tập trung chỉ đạo thì Tỉnh ủy ban hành nghị quyết (5 nghị quyết chuyên đề về: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; kinh tế biển, đảo; dịch vụ, du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; cải cách hành chính).

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các quy định cụ thể về công tác cán bộ; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 -2025. Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm; Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập... nhằm tăng hiệu quả hoạt động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh... trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng... không còn chung chung, mà ngày càng cụ thể hơn. Tổ chức sắp xếp ổn định bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở sau đại hội Đảng các cấp và sau bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Năm 2016, được Tỉnh ủy xác định là năm “Cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư” để khởi động cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Với quyết tâm chính trị đó, công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xúc tiến, hỗ trợ đầu tư... đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Một số địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình “một cửa điện tử”, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh; từng bước xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch, năng động. Đến cuối tháng 11.2016, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 35 dự án trong nước (vốn đăng ký trên 3.880 tỷ đồng) và 8 dự án FDI (vốn đăng ký hơn 72 triệu USD). Toàn tỉnh có trên 530 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Chung tay hành động

Nếu như năm 2016 là năm tập trung cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, thì năm 2017 là năm “hành động” làm nền tảng để đạt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra. Để đạt mục tiêu đó, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong dân. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và từng hộ dân; trong đó đề cao vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.  

 Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (khóa XIX), Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã yêu cầu từng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp phải là tấm gương hành động. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục xây dựng tư tưởng tích cực, chủ động tiến công, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng cấp, từng ngành, mỗi cán bộ, đảng viên kiên quyết khắc phục cho được tư tưởng ngại khó, trông chờ, làm việc cầm chừng, vô cảm đối với  các vấn đề nổi cộm, bức xúc của dân, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết 04 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Kết quả thực hiện sẽ là thước đo mức độ hành động của từng địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.
 
Chủ đề của năm 2017 được Tỉnh ủy xác định là “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp”.  Với quyết tâm chính trị đó và sự đồng thuận trong nhân dân, tỉnh ta sẽ triển khai thực hiện thanh công Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
 

Thanh Thuận

 

.
.