Cập nhật lúc: 20:42, 26/12/2016 [GMT+7]
.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016


Công tác tuyên giáo cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2017.
 
Công tác tuyên giáo cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
 
Đặc biệt, cần tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương IV, Chỉ thị 05 và các nghị quyết khác của Đảng.
 
Bên cạnh đó, cần tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, phát huy vai trò, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Ngành tuyên giáo cũng cần chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng.
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ ra những thiếu sót ngành tuyên giáo cần khắc phục như: việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo chưa đi vào chiều sâu, chưa thực sự sát với tình hình mới. Định hướng và hiệu quả đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch còn thiếu sắc bén. Công tác tham mưu và phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương và các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp tại địa phương trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế… chưa được thường xuyên, kịp thời, vẫn còn thiên về xử lý các vụ việc nảy sinh…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong năm 2017, ngành tuyên giáo phải nắm vững tình hình trong nước và quốc tế, chủ động tham mưa giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên giáo.
 
Trước hết là nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Ngành tuyên giáo cũng xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 để bàn giải pháp triển khai có hiệu quả: Chủ động, tích cực tham mưu kịp thời, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế và một số vấn đề an sinh xã hội; nâng cao khả năng dự báo, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, định hướng tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo.
 
Ban Tuyên giáo cũng đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan sớm cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách để thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 
Đề nghị sớm phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 làm cơ sở để phát triển và quản lý hoạt động báo chí, internet và mạng xã hội.
 
Nguồn: Chinhphu.vn
.