Cập nhật lúc: 20:29, 24/12/2016 [GMT+7]
.

Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Phải nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.         

  • Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Nhìn thẳng vào sự thật
    (Báo Quảng Ngãi)- Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật về công tác xây dựng Đảng. Điều này thể hiện rất rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
    .

Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải nhận thức sâu sắc nội dung, quan điểm cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp được nêu trong nghị quyết. Có vậy mới triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy VÕ VĂN HÀO

Học tập, quán triệt phải chất lượng  

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào, nhấn mạnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt. Do vậy, cấp ủy đảng các cấp, trực tiếp là người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tránh hình thức, qua loa. Trong triển khai học tập, cần tập trung vào những nội dung cơ bản, liên quan đến lĩnh vực công tác, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ở các cấp trong tỉnh phải hoàn thành trong tháng 1.2017. Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; báo cáo viên các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy... Thường trực Tỉnh ủy cũng sẽ tổ chức hội nghị quán triệt cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành viên Câu lạc bộ Lê Trung Đình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn ở các sở, ngành cấp tỉnh (ngoài Đảng).

Nội dung học tập, quán triệt gồm có 4 chuyên đề: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.  

Trách nhiệm trong hành động  

Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi rọi lại chính mình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 để làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. “Các cấp ủy đảng phải triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Phải nhận diện đúng biểu hiện của sự suy thoái thì mới có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả”, đồng chí Võ Văn Hào nói.  

Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ ở cấp mình, tình hình thực tiễn của ngành, đơn vị để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình, nêu rõ phương hướng, lộ trình thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ đạo, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tất cả cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân về nội dung các chuyên đề đã học và liên hệ trách nhiệm bản thân trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

PHƯƠNG LÝ

 

.
.