Cập nhật lúc: 13:30, 21/12/2016 [GMT+7]
.

Chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh


(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Sự nhấn mạnh này không chỉ là yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới mà còn phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
  • Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống
    (Báo Quảng Ngãi)- Các cấp ủy đảng trong tỉnh đang tích cực, khẩn trương triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống.
    .

Trong nhiều năm qua, kể từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai đi vào cuộc sống, với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá khách quan, không né tránh”, các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ xã Phổ Thuận là một trong những đảng bộ ở huyện Đức Phổ có nhiều đổi mới, sáng tạo và linh hoạt trong công tác xây dựng Đảng và trong phát triển kinh tế. Bí thư Đảng uỷ xã Phổ Thuận Huỳnh Văn Khánh, cho biết: Để tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, đảng uỷ xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là gắn việc thực hiện nghị quyết với xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, đảng bộ xã đã hoàn thành 3 tiêu chí đề ra trong năm.

Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhưng tiên quyết nhất vẫn là phương thức lãnh đạo có sự đổi mới. Đó là, phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách địa bàn, xuống từng thôn tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương, phương án giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn xã như dự án mở rộng Quốc lộ 1; thực hiện dồn điền đổi thửa 140ha... Đảng bộ hiện có 7 chi bộ thôn, trong đó có một số đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Sự bố trí này đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, phát huy quy chế dân chủ và nâng cao tính hiệu quả, năng lực lãnh đạo ở từng tổ chức cơ sở đảng.

Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là điều kiện tiên quyết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Tiến Dũng, cho biết: Đảng bộ thành phố có 70 chi, đảng bộ trực thuộc, với trên 8.000 đảng viên. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, ngay  sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Thành uỷ đã chỉ đạo tất cả các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp uỷ cơ sở và đề xuất các giải pháp thực hiện, giai đoạn 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mới, Thành uỷ chỉ đạo làm tốt việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm luôn bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, đã cơ bản khắc phục được tình trạng né tránh, nể nang trong đánh giá cán bộ. Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được đảng bộ thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp uỷ các cấp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đảng bộ tỉnh hiện có 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với trên 900 tổ chức cơ sở đảng, trên 45.000 đảng viên. Có thể nói, với việc kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã và đang góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng vững chắc để ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Qua chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy, tổ chức đảng tích lũy thêm kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

THANH THUẬN
 

.
.