Cập nhật lúc: 20:55, 24/12/2016 [GMT+7]
.

Chú trọng công tác phòng ngừa tham nhũng


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí...

TIN LIÊN QUAN

Loại bỏ điều kiện phát sinh tham nhũng

 Năm 2016, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai, minh bạch trong hoạt động theo đúng quy định. UBND tỉnh đã thực hiện công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2016, công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện Hội nghị dân chủ trong cơ quan, công khai các nội dung phải công khai theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc 12 sở, ngành và Chủ tịch UBND 7 huyện, thành phố đã công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị theo thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh làm việc với lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh làm việc với lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính tỉnh.


 Công tác xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc. Trong năm, UBND tỉnh đã ban hành mới và bổ sung nhiều văn bản về tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng. Thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo và thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định. Việc chuyển đổi vị trí công tác của CB,CCVC nhằm phòng ngừa tham nhũng được thực hiện nghiêm túc hơn, với 122 người được chuyển đổi...
 

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 8 vụ việc có dấu hiệu của hành vi tham nhũng, trong đó qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị phát hiện 1 vụ, qua hoạt động thanh tra phát hiện 4 vụ, qua điều tra tội phạm 3 vụ.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt hơn đối với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện Quyết định số 306 QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thủ trưởng các cơ quan hành chính trong tỉnh đã cụ thể hóa quy định trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện và ký cam kết thực hiện, góp phần nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao.
 
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

 Dù có những chuyển biến tích cực, song theo đánh giá của UBND tỉnh, tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; ít vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra. Số vụ tham nhũng được phát hiện, khởi tố, điều tra, xét xử chưa phản ánh đúng tình hình thực tế; các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng chưa đầy đủ, toàn diện và hiệu quả. Đáng chú ý là, nhận thức của một số cấp ủy, một số cán bộ, đảng viên về công tác này chưa đầy đủ, một số CB,CCVC còn có biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ. Một số cán bộ chủ chốt chưa chỉ đạo quyết liệt công tác PCTN, lãng phí.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh cho rằng, cần đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, chống lãng phí. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tập trung quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy, đó là PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp trên khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Trong tổ chức thực hiện phải coi trọng cả phòng và chống, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó nòng cốt là các cơ quan nội chính, cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp.

Bài, ảnh: NG.TRIỀU

 

.
.