Cập nhật lúc: 17:29, 27/12/2016 [GMT+7]
.

Bổ sung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Xác định rõ những biểu hiện suy thoái


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Công văn số 1825 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “Kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị", các cấp ủy đảng trong tỉnh đang tiến hành kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, việc kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên soi mình tự phê bình và đấu tranh phê bình.

Đối với tập thể phải kiểm điểm làm rõ có cá nhân nào trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ðối với cá nhân, phải đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình; đồng thời phê bình cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Sau kiểm điểm, cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên, Công văn 1825 của Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy bổ sung nội dung về hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ.

Ðối với đảng viên phải bổ sung nội dung về kết quả khắc phục suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân.

Việc đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm là việc làm thường xuyên theo quy định. Tuy nhiên, với những biểu hiện cụ thể như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra, là cơ sở, là căn cứ rất cần thiết để mọi cán bộ, đảng viên tự liên hệ, đánh giá bản thân mình, tập thể mình để có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Đảng ta đã xác định rõ quan điểm: Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Chính vì vậy, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm bổ sung theo Công văn 1825 của Ban Tổ chức Trung ương chính là cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 04 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,  qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

THANH THUẬN
 

.
.