Quảng Ngãi: Tiếp tục ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính

05:11, 10/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 17 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.
 
Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ tỉnh tới cơ sở đã có nhiều chuyển biến trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa nghiêm: Nhiều công việc được giao chưa triển khai đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức; kỷ luật, kỷ cương trong một số cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở còn bị coi nhẹ; việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời.
 
Do đó, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.
 
Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao theo các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với các nội dung còn tồn tại phải khẩn trương tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo với cấp có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết;
 
Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp và nhà đầu tư; xử lý nghiêm việc chậm trễ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm;
 
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu theo Quyết định số 306- QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...
 
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Đảm bảo tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi công vụ. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; trường họp có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo với cấp trên trực tiếp để chỉ đạo giải quyết, khắc phục kịp thời;
 
Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá trong phòng họp, hội trường, tại nơi công cộng; không được đánh bạc dưới mọi hình thức; thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Chỉ thị số 31- CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh...
 
Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương, gây sách nhiễu, phiền hà; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
PV