Cập nhật lúc: 15:17, 07/09/2016 [GMT+7]
.

Thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021


Theo Quyết định của Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương gồm 44 thành viên. Tiến sỹ Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng.
 


Sáng 7/9, lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức  tại trụ sở Trung ương Đảng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phụ trách công tác lý luận của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, các học viện, các trường đại học.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc do Hội đồng đề xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận, đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác để thực hiện tốt chức năng tư vấn và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Hội đồng Lý luận Trung ương thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.

Hội đồng Lý luận Trung ương giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương gồm 44 thành viên. Tiến sỹ Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh nêu rõ: Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn kết giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, theo phương châm "lấy thực tiễn làm điểm xuất phát và điểm đến của nghiên cứu lý luận", nhằm nâng cao rõ rệt chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng.

Hoạt động nghiên cứu lý luận của Hội đồng phải thường xuyên gắn với tổng kết thực tiễn, với hoạt động của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Hội đồng, các tiểu ban và các thành viên Hội đồng phải có chương trình, kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, tổng kết thực tiễn thật sự khoa học và thiết thực về những vấn đề liên quan, nhất là những mô hình mới, những vấn đề mới, những vấn đề đặt ra đang còn có nhận thức và quan điểm khác nhau. Hội đồng phải chủ động phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và các địa phương để triển khai các đề án tổng kết thực tiễn.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo chủ chốt các địa phương và các cơ quan khoa học trong cả nước nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng, tạo điều kiện và hợp tác để Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành nhiệm vụ.
 

Theo Chinhphu.vn/TTXVN

 

.