Cập nhật lúc: 21:04, 05/09/2016 [GMT+7]
.

Tăng cường xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng


(Baoquangngai.vn)- Hiện nay, theo các quy định của pháp luật hiện hành, chủ yếu là người đứng đầu chịu trách nhiệm của quy định pháp luật tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi bổ sung các năm 2007 và 2012; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Nghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định việc xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý và người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân do mình quản lý có liên quan, ngoài việc thực hiện theo các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Hội nghị tổng kết công tác nội chính & PCTN năm 2015
Hội nghị tổng kết công tác nội chính & PCTN năm 2015


Thế nhưng khi xảy ra tham nhũng thì hầu hết xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, được coi là một trong những giải pháp quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) xác định các giải pháp quan trong trong phòng chống tham nhũng là: thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng”.

Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tiếp tục nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phòng chống tham nhũng; Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch 42-KH/TU về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 2012- 2016 và Quy định 4068 về việc mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có Kế hoạch số 123/KH-BCS về thực hiện Kế hoạch số 42-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016 của tỉnh.

Như vậy, việc xử lý người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua (2005 - 2015), đã xem xét trách nhiệm đối với 25 trường hợp là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý 24/25 trường hợp.

Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng có tác dụng đề cao trách nhiệm, đồng thời có tác dụng răn đe nhất định, nhưng thực tế hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Số người đứng đầu bị xử lý còn ít so với vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý. Còn thiếu những quy định về phân định trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân.

Từ đó, xuất hiện tình trạng những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành thuộc trách nhiệm cá nhân người đứng đầu thường được quy sang trách nhiệm tập thể để né tránh. Bên cạnh đó, việc quy trách nhiệm tập thể hiện cũng còn chưa rõ, phạm vi rộng nên khó xử lý, khó quy trách nhiệm.

Từ thực tế này, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 306-QĐ/TU về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tổ chức Hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện; nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong quản lý, điều hành, tạo sự ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, nêu cao ý thức trách nhiệm quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ và năng lực, năng động, sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân.

Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu là một nội dung đổi mới công tác cán bộ, là sự thể chế hóa đường lối cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Khi xảy ra sai phạm liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, trong đó có các sai phạm về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, việc đầu tiên là phải xác định ngay trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

Việc ban hành và triển khai thực hiện Quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng.


Phan Thành Long

 

.
.