Cập nhật lúc: 08:58, 24/08/2016 [GMT+7]
.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) lần thứ XII của Đảng, các cấp ủy đảng trong tỉnh xác định sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, để nâng cao hiệu quả thực hiện.  

  • Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống
    (Báo Quảng Ngãi)- Các cấp ủy đảng trong tỉnh đang tích cực, khẩn trương triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống.
    .

Tăng cường kiểm tra

Đồng chí Trương Quang Tưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh cho biết, Đảng ủy Khối hiện có 70 tổ chức cơ sở Đảng. Do đặc thù nên chương trình hành động của Đảng ủy Khối không cụ thể mà mang tính chất chung. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.
 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng nêu rõ: Phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã xác định trong văn kiện ĐH XII của Đảng, Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu sớm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại… đặc biệt chú trọng thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết ĐH XII đề ra... Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình này.

Theo đó, chương trình hành động của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chú trọng thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐH XII của Đảng đã đề ra. Nhiệm vụ hàng đầu là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, xây dựng chương trình hành động và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết XII của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây được xem như lời cam kết của mỗi tập thể, cá nhân.

Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá kết quả thực hiện của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

“Đảng ủy Khối đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm nội dung học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ  XII của Đảng, Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết ĐH Đảng bộ khối lần thứ VI. Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thì mới biết thực tế các đơn vị có làm hay không và hiệu quả như thế nào”, đồng chí Trương Quang Tưởng, nhấn mạnh.

Giám sát ngay từ lúc đầu

Đồng quan điểm với Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đồng chí Huỳnh Quý-Bí thư Huyện ủy Đức Phổ cho rằng: “Để Nghị quyết ĐH XII của Đảng cũng như nghị quyết ĐH Đảng các cấp trong tỉnh đi vào cuộc sống, một trong những việc phải làm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra, giám sát phải thực hiện ngay từ ban đầu, từ học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, xây dựng kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện, mọi việc phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học”.  

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Huyện ủy Đức Phổ bám sát tình hình thực tế ở địa phương. Huyện sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra, đó là xây dựng đồng bộ kết cầu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển huyện Đức Phổ trở thành thị xã; đồng thời thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển dịch vụ - du lịch; phát triển công nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ.

“Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn trong xây dựng chương trình hành động phải bám sát nội dung chương trình hành động của Huyện ủy, gắn với những nhiệm vụ cụ thể trong nghị quyết của chi, đảng bộ mình, cùng với đó phải xây dựng thời gian cụ thể để hoàn thành các nhiệm vụ”, đồng chí Huỳnh Quý cho biết thêm.
    

PHƯƠNG LÝ
 

.
.