Cập nhật lúc: 14:09, 23/08/2016 [GMT+7]
.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng: Để biết rõ năng lực, khuyết điểm của cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí vô cùng quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy.

TIN LIÊN QUAN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Người chỉ rõ: Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”.

Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên

Thực tế cho thấy qua kiểm tra, giám sát đã góp phần điều chỉnh các chủ trương, nghị quyết; giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên; phát hiện những khuyết điểm, sai phạm, xem xét kết luận xử lý kỷ luật theo thẩm quyền; góp phần bảo vệ cán bộ, đảng viên. Ở tỉnh ta trong thời gian qua, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, qua đó góp phần củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh làm việc với các cơ quan Khối Nội chính chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.              Ảnh: Nguyễn Triều
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh làm việc với các cơ quan Khối Nội chính chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Ảnh: Nguyễn Triều


Ngay từ đầu năm, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát chú trọng vào việc chấp hành chủ trương và nguyên tắc của Đảng, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thu, chi ngân sách; đất đai...

Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Nhìn chung, ủy ban kiểm tra các cấp nắm vững nguyên tắc, quy trình, phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm và xử lý nghiêm nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm.

Vẫn còn ngại va chạm

Bên cạnh kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng,  công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ở tỉnh ta vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát chưa chú trọng phát hiện và phát huy nhân tố tích cực. Một số cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực chưa nghiêm. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống...

Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Một số ủy ban kiểm tra còn ngại va chạm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trình độ, năng lực của một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế. Vẫn còn trường hợp nội dung chương trình, kế hoạch giám sát không sát với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

Để khắc phục những hạn chế nói trên cũng như nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, thời gian tới cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng,  ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát. Những người làm công tác kiểm tra, giám sát phải nắm vững tư tưởng chỉ đạo của công tác kiểm tra, quy trình, phương pháp kiểm tra; tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra...

MINH ANH

 

.
.