Cập nhật lúc: 06:31, 07/08/2016 [GMT+7]
.

Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng bộ tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Bởi lẽ, qua theo dõi diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội để có định hướng, đề ra giải pháp lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từ đầu năm đến nay, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tham mưu và triển khai có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo. Phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, tuyên truyền, cổ vũ tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế... Phối hợp với các ngành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng...

 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện Đức Phổ thăm hỏi người dân trong vùng dự án nâng cấp mở rộng QL 1 thuộc địa phận xã Phổ Thuận, Đức Phổ (năm 2015).
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện Đức Phổ thăm hỏi người dân trong vùng dự án nâng cấp mở rộng QL 1 thuộc địa phận xã Phổ Thuận, Đức Phổ (năm 2015).


Hiện nay, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các cấp còn thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư của các tầng lớp nhân dân để phản ánh, tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng; công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác khoa giáo... Tuyên truyền các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước; học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về biển đảo; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong thời gian qua cũng còn một số hạn chế. Cụ thể là, công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp, mặc dù có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn một số địa phương chưa chủ động, chưa kịp thời. Một số nơi chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phù hợp với đặc điểm cơ sở để nắm bắt và định hướng tư tưởng kịp thời cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân khi có biến động tình hình quốc tế, cũng như những sự kiện lớn của đất nước...

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, có phần do chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thiếu chủ động và nhạy bén trong đấu tranh chống lại các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chưa phê phán mạnh mẽ, đấu tranh kiên quyết với chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí... trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 Điều đáng nói là, nhiều cấp ủy chưa đặt đúng mức việc chỉ đạo đối với nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay là, phải quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Có như thế mới tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một trong những giải pháp quan trọng nữa là, các cấp ủy cần nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; không “khoán trắng” công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, mà phải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó trước hết là trách nhiệm của BCH, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy. Cùng với đó là đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sao cho ngắn gọn, hấp dẫn, hiệu quả, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm...

Để làm được điều đó cần thường xuyên bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là lực lượng nòng cốt của các đoàn thể chính trị - xã hội. Kiện toàn bộ máy tuyên giáo các cấp; khắc phục tình trạng thiếu cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có như thế, mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với mục tiêu sớm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.
.