Cập nhật lúc: 20:27, 12/08/2016 [GMT+7]
.

Cách làm mới trong công tác cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định  trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây được xem là cách làm mới trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả và trách nhiệm thực thi công vụ của CB,CCVC tại các cơ quan, đơn vị, nhằm từng bước đem lại niềm tin cho nhân dân.

 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ.


Với quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của CB,CCVC, ngày 25.5 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 306 quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quy định áp dụng đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo quy định này, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện nghiêm trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.  

Quy định đã cụ thể 11 trường hợp xử lý trách nhiệm người đứng đầu thiếu trách nhiệm hoặc chưa hoàn thành trách nhiệm được giao như người đứng đầu đưa ra ý kiến chỉ đạo trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không rõ ràng, không nhất quán; gây lãng phí ngân sách, tài sản; tham mưu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản trái pháp luật; không thực hiện đúng thời hạn nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác, người khác. Cấp phó, người đại diện hoặc người được ủy quyền làm trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà pháp luật giao cho người đứng đầu.

Để cấp phó, CB,CCVC, người lao động thuộc quyền quản lý tham nhũng, lãng phí; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không làm hết trách nhiệm trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Xử lý không nghiêm minh hoặc bao che cho hành vi vi phạm của cấp dưới. Cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tùy theo tính chất và mức độ của vụ, việc sẽ xử lý bằng 4 hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Căn cứ quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng quy định trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc diện cấp mình quản lý; đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt cho CB,CCVC và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị biết, giám sát và theo dõi.

Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, là bước tiến mới trong công tác cán bộ nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đây là cách làm sáng tạo với mục đích tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó soát xét, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và sức bật mới trong công tác cán bộ. Quy định này là cơ sở, căn cứ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tạo sự ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 

.
.