Cập nhật lúc: 17:17, 13/07/2016 [GMT+7]
.

Cán bộ phải đủ tâm và đủ tầm


(Báo Quảng Ngãi)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề con người. Bác nói nhiều đến con người xã hội chủ nghĩa. Thiết nghĩ, cần phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Người để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị.
 

TIN LIÊN QUAN

Khắc sâu lời dạy của Bác

Trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người có vị trí đặc biệt quan trọng. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Hồ Chí Minh xác định cho cách mạng Việt Nam là nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội để đi đến giải phóng con người.

Người căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, “Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có những con người xã hội chủ nghĩa”, “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”...

 

Chính sách thu hút cán bộ có trình độ cao vẫn chưa thu hút được nhiều cán bộ về tỉnh. ẢNH: TƯ  LIỆU
Chính sách thu hút cán bộ có trình độ cao vẫn chưa thu hút được nhiều cán bộ về tỉnh. ẢNH: TƯ LIỆU


Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, con người là mục tiêu, đồng thời là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.  Trong Di chúc, Người dặn dò: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng... Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên”.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức phải gắn với tài năng: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Bác luôn căn dặn, phải chú trọng đến việc giáo dục, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, cho nhân dân.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua thời gian vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là bài học mà mỗi cán bộ, đảng viên phải khắc sâu trong tâm trí để hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Trên cơ sở tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển, coi phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Nhìn rõ thực tế để có giải pháp đúng

Ở tỉnh ta trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy khóa XVIII cho thấy, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị về phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh ủy đã xác định, phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ đột phá, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy chính là đòn bẩy để nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực, nhất là chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại hội nghị lần thứ 3 khóa XIX, Tỉnh ủy đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 05.

Phải nói rằng kết quả đạt được rất đáng mừng, thật sự tạo bước đột phá về chất lượng nguồn nhân lực. Công tác phát triển nguồn nhân lực, được thực hiện tương đối đồng bộ ở tất cả các khâu, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, vẫn còn không ít hạn chế liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực của tỉnh. Về vấn đề này, Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ, vẫn còn một số cán bộ chưa đủ tâm và đủ tầm, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính; còn tình trạng nhũng nhiễu vặt, gây khó dễ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, công dân...

Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ thiếu tầm nhìn; thiếu nguồn cán bộ trẻ có tâm, đủ tầm, quyết liệt đổi mới, sáng tạo. Việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ còn nặng về bằng cấp, học hàm, học vị, thiếu cơ sở đánh giá năng lực thực tiễn, kết quả công việc của cán bộ.

Việc đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao chưa tương xứng với nhu cầu và cơ cấu ngành nghề... Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập nói trên được xác định là do các cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng dự báo nguồn nhân lực còn hạn chế; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ còn xuê xoa, dễ dãi. Cơ chế, chính sách và môi trường làm việc của tỉnh chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút người có năng lực, trình độ cao đến làm việc...

Nhìn nhận thực tế, thẳng thắn đánh giá đúng thực tế để có giải pháp căn cơ, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là điều mà Tỉnh ủy đã và đang thực hiện. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện những nội dung của Nghị quyết 05 còn phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tin rằng, với những giải pháp đúng đắn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của quê hương.


 PHƯƠNG LÝ 

.
.