Cập nhật lúc: 13:57, 15/06/2016 [GMT+7]
.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động


(Báo Quảng Ngãi)- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở Quảng Ngãi tiếp tục được củng cố từ tỉnh đến cơ sở; nội dung hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các báo cáo viên đều được tiếp cận thông tin diễn biến tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh để tuyên truyền, định hướng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

TIN LIÊN QUAN

Kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên

Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên Trung ương tại tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác báo cáo viên và hoạt động tuyên truyền miệng. 100% báo cáo viên Tỉnh ủy đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Nhiều đồng chí có năng lực, trình độ, có kiến thức chuyên sâu, phương pháp trình bày khoa học.

Tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho cán bộ cơ sở ở TP.Quảng Ngãi.                                           ảnh: PV
Tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho cán bộ cơ sở ở TP.Quảng Ngãi. ảnh: PV

Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; cung cấp thông tin, tư liệu theo hướng nâng cao tính thời sự, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác định hướng hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên triển khai công tác thông tin thời sự.
 

Hiện nay, cấp tỉnh có 3 CLB  Thông tin thời sự sinh hoạt thường xuyên, có hiệu quả, gồm: CLB Lê Trung Đình, CLB Tù Chính trị yêu nước; CLB Bạn đọc Thư viện tỉnh và 14 CLB cấp huyện, thành phố.

Sau đại hội Đảng cấp huyện, thành phố và tương đương, đội ngũ báo cáo viên được củng cố, kiện toàn, với 305 đồng chí; hầu hết là cán bộ đương chức trong các cơ quan Đảng, chính quyền; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, nói đúng các quan điểm của Đảng. Toàn tỉnh có 14/14 huyện, thành phố thành lập CLB Thông tin thời sự; Công an, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều có CLB riêng, định kỳ tổ chức thông tin thời sự cho cán bộ hưu đang sinh hoạt trên địa bàn. Mặt trận, các đoàn thể tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên ở cấp mình.

Hiện nay, có 105/184 xã, phường, thị trấn có báo cáo viên cấp huyện, thành phố. Lực lượng làm công tác tuyên truyền viên có trên 1.000 đồng chí, phần lớn là Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn...

Đội ngũ tuyên truyền viên là người ở sát dân, bám sát cơ sở, có điều kiện thuận lợi để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc cũng chủ động phối hợp với các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này ở cơ sở. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn, phát hành 4.400 cuốn bản tin Thông báo nội bộ (dùng trong sinh hoạt chi bộ); 1.700 cuốn bản tin Dân tộc và Miền núi; đề cương tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và các sự kiện lớn... để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận 100-KL/TW ngày 18.8.2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Cần tiếp tục đổi mới

Thời gian đến, ngành tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh thành nội dung, chương trình cụ thể, thiết thực. Trong đó, chú trọng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp tục củng cố đội ngũ báo cáo viên các cấp theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng tháng, hằng quý; kịp thời cung cấp những thông tin định hướng, các chuyên đề chuyên sâu về lý luận, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tập trung cao cho việc tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết chuyên đề ban hành năm 2016...

Cùng với đó là, duy trì nền nếp Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và tương đương định kỳ hằng tháng. Củng cố hoạt động của các CLB thông tin thời sự cấp tỉnh, huyện và các ngành liên quan theo hướng thiết thực, hiệu quả. Lựa chọn những báo cáo viên đúng tầm, có bản lĩnh chính trị, sẵn sàng đối thoại, đáp ứng yêu cầu của người nghe. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe; trao đổi thông tin hai chiều. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý những vấn đề mới nảy sinh, nhất là những vấn để bức xúc ở cơ sở.

Gắn kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng với việc thực hiện Kết luận 100-KL/TW ngày 18.8.2014 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26.12.2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27.4.2009 của Ban Bí thư (khoá X) về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”...

DƯƠNG QUỐC HÙNG

 

Coi trọng nguồn nhân lực báo cáo viên, tuyên truyền miệng


 

Bà Trần Thị Ngọc Lan – Chủ nhiệm CLB Thông tin thời sự Lê Trung Đình: "Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB Thông tin thời sự"

Việc thành lập các CLB Thông tin thời sự Lê Trung Đình nói riêng và CLB Thông tin thời sự ở các địa phương được xem là một sáng tạo trong công tác tuyên truyền miệng ở tỉnh ta. Việc đổi mới về phương pháp, phương thức tuyên truyền miệng là một đòi hỏi cấp bách, nhằm thực hiện quyền thông tin ở trong Đảng và xã hội, đồng thời phát huy dân chủ,  thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Do vậy, song song với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở, nhiệm vụ quan trọng hiện nay của đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng ở tỉnh là phải duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB Thông tin thời sự, tạo bước đột phá đối với công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

 

Ông Đinh Viết Thìn – báo cáo viên Đảng ủy phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi): "Thường xuyên bồi dưỡng  nghiệp vụ cho báo cáo viên"

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, tuyên truyền miệng vẫn có chiều hướng tích cực, nhưng cũng đan xen nhiều vấn đề phức tạp, cho nên cán bộ cơ sở và những người làm trong hệ thống chính trị phải có quan điểm đúng đắn. Muốn vậy trước hết cần phải được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Theo tôi, đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong đời sống, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng.

Khi cán bộ tuyên truyền tốt thì chủ trương chính sách của Đảng sẽ đến với nhân dân và như vậy chủ trương đó mới thực sự có tác dụng, đi vào cuộc sống. Ở địa phương chúng tôi, thời gian qua, các tuyên truyền viên làm rất tốt, nhất là nhân dân vùng dự án, những vấn đề nhân dân hưởng lợi thì nói rõ cho dân biết, cái gì dân chưa rõ thì cũng giải thích cho nhân dân được rõ. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng tuyên truyền thì cần phải tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên và cần mở rộng đối tượng tham gia để những hạt nhân ở cơ sở phát huy hiệu quả vai trò của mình.THANH THUẬN (thực hiện)

 

 

.
.