Cập nhật lúc: 20:04, 12/04/2016 [GMT+7]
.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng


(Baoquangngai.vn)- Để tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, Thường trực Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
1. Thực hiện tốt công tác nhân sự để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đúng quy định, phù hợp thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; cần có bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ.
 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không là người địa phương theo tinh thần Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị; sớm xây dựng kế hoạch tuyển chọn, luân chuyển cán bộ trẻ, có năng lực về địa phương để học thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, nâng cao trình độ, năng lực giải quyết công việc thực tiễn và tạo nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ sau.
 
2. Khẩn trương thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo theo hướng dẫn của Trung ương; bảo đảm quy hoạch phải có tính chiến lược, gắn với việc đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, tạo ra tính cạnh tranh, nhiều phương án lựa chọn cho mỗi vị trí để chọn được cán bộ tốt nhất.
 
3. Hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, làm căn cứ xác định biên chế và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cho phù hợp, bảo đảm đúng người, đúng việc; tạo ra tính cạnh tranh ngay trong mỗi vị trí việc làm, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu; tạo cơ sở để đánh giá năng lực thực tiễn, mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức.
 
Nghiên cứu quy định, tham khảo các tỉnh, thành bạn và căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng Đề án và thực hiện thí điểm việc sáp nhập một số chức danh và cơ quan khối đảng với Nhà nước, nhằm tăng trách nhiệm người đứng đầu, giảm trùng lắp, chồng chéo về chức năng và thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế.
 
4. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, nhất là công chức lãnh đạo, cán bộ luân chuyển, phải dựa trên hiệu quả công việc, chỉ rõ đã làm được việc gì, hiệu quả ra sao, khắc phục tình trạng cả nể, đánh giá chung chung, luân chuyển cho có để chạy chọt chức vụ cao hơn; tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; mạnh dạn tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, điều chuyển công tác, cách chức đối với cán bộ làm việc không hiệu quả, thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc có thái độ nhũng nhiễu, gây khó khăn, vòi vĩnh doanh nghiệp, tổ chức, công dân; xây dựng bộ máy công vụ các cấp thực sự có trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương và năng lực giải trình.
 
 Tham mưu cho cấp ủy ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về: thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…
 
5. Chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; phải làm cho tổ chức cơ sở đảng thực sự là “gốc rễ của Đảng”, là “cầu nối giữa Đảng và quần chúng”, đủ sức giải quyết các yêu cầu của thực tiễn tại cơ sở.
 
6. Chú trọng nâng cao chất lượng và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; yêu cầu mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho năm 2016; không ngừng phấn đấu vươn lên, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn, giữ vững nguyên tắc, chịu khó lắng nghe, nắm vững Điều lệ Đảng, vận dụng nhuần nhuyễn các nguyên tắc, quy định có liên quan. Đặc biệt là phải hết sức nhân văn, công tâm, trong sáng, khách quan, tận tuỵ với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào.
 
                                                                                    Viết Vy
.