Cập nhật lúc: 14:24, 09/10/2015 [GMT+7]
.

Phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng

*Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy


(Báo Quảng Ngãi)- Trong mọi thời kỳ cách mạng, công tác dân vận luôn có ý nghĩa chiến lược, quyết định mọi sự thành - bại của cách mạng. Đánh giá cao về vai trò của nhân dân và tầm quan trọng của công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực tiễn 85 năm qua đã chứng minh, công tác dân vận của Đảng luôn gắn chặt với mọi chặng đường phát triển của cách mạng nước ta, để lại kho tàng kinh nghiệm hết sức phong phú, sáng tạo cả về lý luận và thực tiễn.

TIN LIÊN QUAN

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã đặt nhiệm vụ dân vận lên hàng đầu. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định: Đảng phải “thâu phục” cho được đại đa số công nhân, đa số nông dân, trí thức... Cương lĩnh đó trở thành khẩu hiệu hành động cho công tác dân vận trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân vào đoàn thể cách mạng. Nhờ xây dựng được lực lượng chính trị của quần chúng nên Đảng ta đã lãnh đạo và tiến hành liên tục các cao trào cách mạng, như: Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931; Mặt trận dân chủ Đông Dương 1936-1939; cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1939-1945.

Đồng chí Võ Duy Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy.                  Ảnh: T.THUẬN
Đồng chí Võ Duy Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: T.THUẬN


Cách mạng Tháng Tám thành công, cả dân tộc lại phải bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên Đảng ta, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên được sức mạnh toàn dân vào cuộc kháng chiến kiến quốc và giành thắng lợi vẻ vang.
 

"Một trong những kênh dân vận hiệu quả là các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Qua các buổi tiếp xúc, đối thoại đã thực sự phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, được đông đảo nhân dân đồng tình, phấn khởi", Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đã đạt đến đỉnh cao, trở thành khoa học và nghệ thuật. Tất cả những đường lối, chính sách mà Đảng, Nhà nước đề ra đều xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

Bước vào thực hiện sự nghiệp đổi mới, bài học “dân là gốc” theo tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đề cao và hoàn thiện bằng các đường lối, chủ trương, chính sách sát đúng, phù hợp thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước.

Cùng với truyền thống của Đảng, công tác dân vận của Đảng bộ Quảng Ngãi đã trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi to lớn của tỉnh nhà. Đặc biệt, trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp quần chúng vào tổ chức và hướng dẫn quần chúng hành động cách mạng một cách thiết thực. Từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận của các cấp chính quyền đã có sự chuyển biến trong việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm phối hợp với ban dân vận, mặt trận, các hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân tại địa phương. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào thiểu số và lực lượng nòng cốt trong chức sắc, tín đồ tôn giáo được quan tâm và đạt nhiều kết quả tại địa bàn miền núi và trong các cơ sở có đạo để tuyên truyền, vận động đồng bào thiểu số và đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và lực lượng toàn dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hơn 1.550, trong đó có trên 500 mô hình điển hình trên các lĩnh vực đạt hiệu quả trong thực tế, mang lại lợi ích thiết thực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Những kết quả trên đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong việc tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong những năm qua.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Võ Văn Hào đối thoại với nhân dân xã Tịnh Hiệp để giải quyết vấn đề tranh chấp đất rừng tại địa phương. Ảnh: T.T
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Võ Văn Hào đối thoại với nhân dân xã Tịnh Hiệp để giải quyết vấn đề tranh chấp đất rừng tại địa phương. Ảnh: T.T


Để đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng, Ban Dân vận các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt là đổi mới tư duy, nội dung và phương thức vận động quần chúng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác dân vận. Thường xuyên quan tâm tuyên truyền, quán triệt, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về công tác dân vận; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cơ chế, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Trước hết, cùng các ban Đảng tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở từng địa phương, đơn vị. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên tự đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ dân vận thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng công tác, xây dựng tác phong gần gũi, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao, chủ động, sâu sát, gắn bó với quần chúng, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu trong những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của các cấp, ngành, mặt trận, các đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sớm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại./. 

.
.