Cập nhật lúc: 14:51, 03/10/2015 [GMT+7]
.

Khi đồng thuận xã hội được phát huy


(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm kỳ qua, nhờ sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhất là sự đồng thuận trong xã hội đã tạo nên sức mạnh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Đây cũng chính là nền tảng của đại đoàn kết toàn dân tộc, là yếu tố căn bản để tạo sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Có thể nói, 5 năm qua, nhờ phát huy tốt tinh thần dân chủ, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tạo được đồng thuận cao trong nhân dân. Nhiều nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống với kết quả cao, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, tạo nên bộ mặt mới khá toàn diện ở nhiều vùng, miền trong tỉnh. Nhìn lại chặng đường 5 năm (2010-2015), tuy phải chịu sự tác động bất lợi về nhiều mặt, nhất là cuộc khủng hoảng và suy thoái tài chính kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh… nhưng nhờ phát huy sự đồng thuận xã hội, nên tỉnh nhà  vừa vượt qua được khó khăn, vừa huy động được mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Phát huy sức dân trong làm đường giao thông nông thôn ở xã Bình Chánh (Bình Sơn).
Phát huy sức dân trong làm đường giao thông nông thôn ở xã Bình Chánh (Bình Sơn).


Theo dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kinh tế của tỉnh những năm qua tiếp tục ổn định và phát triển khá; một số ngành, thành phần, vùng kinh tế đều phát triển, nhất là công nghiệp. Khu Kinh tế Dung Quất là động lực to lớn, trực tiếp thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch; huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và hạ tầng đô thị, triển khai xây dựng TP.Quảng Ngãi đạt tiêu chí đô thị loại II. Việc hợp tác phát triển với các tỉnh, thành trong khu vực không ngừng mở rộng, công tác quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý tài nguyên môi trường, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện...

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm chỉ đạo, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện ngày càng tốt hơn; giải quyết việc làm và giảm nghèo đạt kết quả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện. Mạng lưới y tế được củng cố, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh ngày càng được cải thiện. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được quán triệt, triển khai toàn diện và đạt hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Đó là thành quả quan trọng từ sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả nêu trên vẫn còn một số mặt hạn chế. Tiềm năng lợi thế của tỉnh chậm được khai thác, chưa tạo được đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển. Một số dự án quy mô lớn thuộc ngành công nghiệp triển khai chậm; chất lượng dịch vụ du lịch chưa cao. Nguồn nhân lực ngành y tế còn thiếu, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu.

Đời sống văn hoá ở cơ sở có mặt còn thấp… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế nêu trên, trong đó có nguyên nhân chủ quan, đó là việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn ở một số ngành và địa phương chưa kịp thời. Công tác phối hợp của một số ngành, địa phương thiếu đồng bộ… Do đó chưa huy động đầy đủ và tạo động lực mang tính “bứt phá” ở một số lĩnh vực trong tiến trình phát triển tỉnh nhà.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng sự đồng thuận xã hội thông qua công tác tuyên truyền vận động, giáo dục để “các giai cấp, tầng lớp tự nguyện thống nhất với nhau”. Người nói: “Phải đi đúng đường lối quần chúng, biến những nghị quyết của Đảng thành quyết tâm của quần chúng…”. Thiết nghĩ, từ những kết quả đã thực hiện sẽ là cơ sở vững chắc để trong giai đoạn phát triển mới tỉnh ta tiếp tục “khơi thông dòng chảy” của tinh thần đoàn kết, dân chủ như Bác Hồ đã dạy, tạo đồng thuận cao từ triển khai đến thực hiện nghị quyết của Đảng nói chung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sắp tới nói riêng.

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.
.