Cập nhật lúc: 13:34, 12/10/2015 [GMT+7]
.

Kết quả bước đầu trong thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội là việc nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế này.

Một trong những kết quả bước đầu là, đến nay đã có 3 đơn vị tổ chức thực hiện tốt Quyết định này là UBMTTQVN tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Cụ thể, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2011 -2014; về lao động, việc làm trên địa bàn huyện, thành phố và trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2014; về tình hình thực hiện biên chế sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; giám sát việc tuân thủ pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại nhà tạm giam, tạm giữ.

 Hội LHPN tỉnh thực hiện giám sát việc chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch 71 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ nữ tại 14/14 huyện, thành phố. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phản biện và giám định xã hội đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiến sĩ Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cho biết: Chúng tôi thấy mừng vì qua Hội nghị Tỉnh ủy 22 vừa rồi, một số chỉ tiêu quan trọng nằm trong kiến nghị của Liên hiệp hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và chấp nhận. Đây là kết quả của việc phản biện xã hội có chất lượng và hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao chất lượng Văn kiện đại hội cũng như đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ đến.

Đây mới chỉ là những kết quả bước đầu nhưng thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể - chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, một công việc quan trọng và mang nhiều yếu tố đặc thù. Tuy nhiên, theo đồng chí Đinh Thị Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thì bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát và phản biện xã hội vẫn còn không ít khó khăn. Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền về nhiệm vụ này vẫn còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với Mặt trận để phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội có lúc, có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức...

Để công tác giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả cao nhất, cùng với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, điều lệ UBMTTQVN, điều lệ của các đoàn thể chính trị - xã hội cũng như quy chế phối hợp của các tổ chức thành viên trong UBMTTQVN, thì yếu tố không kém phần quan trọng là trong tổ chức thực hiện giám sát và phản biện xã hội cần phải có lộ trình thích hợp, phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của UBMTTQVN, các tổ chức thành viên và điều kiện thực tế ở mỗi cấp. Trong triển khai cần tiến hành thí điểm, rút kinh nghiệm và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm nhân rộng cách làm tốt, rút kinh nghiệm cách làm chưa hiệu quả... để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội có chất lượng và hiệu quả.

T.T
 

.