Cập nhật lúc: 09:26, 24/09/2015 [GMT+7]
.

Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung, chăm lo, tạo nguồn phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trong 5 năm qua, các cấp uỷ trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này, nên số lượng đảng viên được kết nạp qua từng năm không ngừng tăng cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

  • TP. Quảng Ngãi: Bước đột phá trong phát triển đảng viên mới
    (Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, Thành uỷ Quảng Ngãi luôn xác định, công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của đảng bộ.
    .


Thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên”, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển đảng viên, phấn đấu 100% thôn, tổ dân phố có đảng viên. Trong tạo nguồn, Tỉnh ủy cũng lưu ý các tổ chức cơ sở đảng cần chú ý đến các đoàn viên, hội viên ưu tú, những cốt cán trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, quần chúng ưu tú, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số…

Các tổ chức cơ sở đảng cũng chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng và phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng và xây dựng các đoàn thể, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc. Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo các cấp uỷ quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng viên mới; yêu cầu cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công đảng viên, các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Đối với những vùng đặc biệt khó khăn, Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường cán bộ, đảng viên xuống tận cơ sở tham gia sinh hoạt, tuyên truyền, từ đó giúp đỡ quần chúng ưu tú, lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Cùng với đó, Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phải luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đó là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; đồng thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong cơ quan, đơn vị và nâng cao trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu đi đầu trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xung kích trong các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, với những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở, công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Bình quân 5 năm gần đây, mỗi năm Đảng bộ tỉnh kết nạp trên 2.000 đảng viên mới. Năm 2010, toàn Đảng bộ mới có hơn 38.500 đảng viên thì đến hết tháng 9.2015, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ trên 45.700 đồng chí. Một số địa phương như TP. Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh… đã phát triển Đảng cho nhiều học sinh, sinh viên...

Các đảng viên được kết nạp hằng năm luôn đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 20 đảng bộ trực thuộc (14 đảng bộ huyện, thành ủy và 6 đảng ủy trực thuộc) với trên 900 tổ chức cơ sở đảng. Qua đánh giá, phân loại hằng năm, số tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tuy giảm, nhưng chất lượng tăng lên do đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích, số TCCSĐ yếu kém giảm rõ rệt. Cụ thể, năm 2011 tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh chiếm 70%, TCCSĐ yếu kém chiếm 0,72%; đến năm 2014, TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh chiếm 52,6%; TCCSĐ yếu kém chiếm 0,56%.

Có thể nói, bằng nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh thời gian qua đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm chính trị cao. Qua đó, không những góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn tạo niềm tin, động lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

T.T
 

.
.