Cập nhật lúc: 15:08, 01/08/2015 [GMT+7]
.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo


(Báo Quảng Ngãi)- 85 năm qua, cùng với cả nước, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh ta đã trưởng thành nhanh chóng và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi dấu ấn lịch sử quan trọng, từ các cao trào cách mạng những năm 1930-1931, cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ tháng 3.1945 đến thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước… đều ghi nhận những đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo tỉnh nhà.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Cùng với các thế hệ cán bộ Tuyên giáo cả nước, 85 năm qua, các thế hệ cán bộ Tuyên giáo tỉnh ta luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ngay sau khi Đảng bộ tỉnh ra đời, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, với trọng trách tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, vận động quần chúng tham gia các tổ chức cách mạng, đấu tranh giành quyền lợi dân sinh, dân chủ và tiến tới giành chính quyền.

Những hoạt động của công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Ngãi trong các cao trào cách mạng những năm 1930-1945; trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và nhất là trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nét nổi bật trong các năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII, XVIII, các Nghị quyết Đại hội X và XI của Đảng trong tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế còn nhiều khó khăn; công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước đứng trước những thách thức mới... nhưng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành đã tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, như: Công tác thông tin, giới thiệu đầy đủ tình hình trong tỉnh, trong nước, thế giới; tuyên truyền giáo dục và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên.

Hệ thống Tuyên giáo các cấp cũng chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo, triển khai tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống. Các lĩnh vực công tác chuyên môn được triển khai đồng bộ, hiệu quả; nội dung và phương thức công tác tuyên giáo tiếp tục được đổi mới. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở thông qua hoạt động thực tiễn tiếp tục có bước trưởng thành, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân.

Năm 2015, cùng với các địa phương trong cả nước, Quảng Ngãi diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, là năm tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác Tuyên giáo của tỉnh trong thời gian qua đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đảng cấp trên cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa và động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong toàn tỉnh  luôn ý thức rõ vai trò của mình, kiên định nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vững vàng trước mọi biến cố, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng-văn hóa sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử, đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng. Đây là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 

.