Cập nhật lúc: 20:29, 06/08/2015 [GMT+7]
.

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt


(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đang được triển khai rộng rãi từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực, thể hiện trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển của tỉnh trong 5 năm đến. Một trong những nội dung được tham gia góp ý nhiều nhất là công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Tấn Châu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, nội dung “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong nhiều nội dung quan trọng của 6 nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra. Đồng thời, đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị.

Tuy nhiên, để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhiệm kỳ mới, trước hết, phải nâng cao nhận thức của cấp ủy về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn bộ công tác xây dựng  Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sao cho ngắn gọn, hấp dẫn, hiệu quả, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, thiết thực đưa nội dung chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống.

Vấn đề tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng phải gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, chúng ta đưa việc học tập và làm theo đi vào cuộc sống thì đó là chuyển biến về tư tưởng. “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tốt được biểu hiện ở chỗ cán bộ, đảng viên tiếp thu được tinh thần nghị quyết. Sau đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng chuẩn mực để đăng ký làm theo sát với nhiệm vụ chính trị của từng đồng chí. Nội dung đăng ký phải thông qua tập thể cán bộ, đảng viên, CCVC để giám sát trong quá trình thực hiện”, đồng chí Trần Tấn Châu nhấn mạnh.

Hiện nay, Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương đang diễn ra. Một trong những nội dung quan trọng được thông qua là tổng hợp góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đi vào từng vấn đề, một số ý kiến tham gia góp ý, việc đặt tiêu đề dự thảo báo cáo chính trị cần điều chỉnh một vài câu từ cho phù hợp, đảm bảo được tính khái quát cao. Có ý kiến nêu cần bổ sung thêm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ. Đánh giá rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cần xem xét một số chỉ tiêu xây dựng trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp với điều kiện thực tế…

Nhiều đại biểu thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, cần bổ sung thêm phần đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau phần công tác chính trị tư tưởng. Đồng thời, bổ sung thêm mục đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho phù hợp với phần kết quả đạt được.

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định nhiều vấn đề lớn, nhưng trong dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá chưa đầy đủ, mới chỉ đề cập đến lĩnh vực “đánh giá cán bộ”. Đề nghị bổ sung những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp… Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chưa đưa ra các giải pháp mang tính đột phá mạnh về công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nhất là về rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đây là nhân tố được coi là khâu "then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

Thực tiễn cho thấy, hiện nay do nhiều nguyên nhân nên vẫn có không ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức dẫn đến sai phạm. Bởi vậy, các tổ chức đảng cần làm tốt hơn vai trò giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi đảng viên. Cụ thể là, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên gắn với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, cấp ủy làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng để kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
    

Thanh Thuận
 

.