Cập nhật lúc: 04:07, 26/07/2015 [GMT+7]
.

Xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả

* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ


(Báo Quảng Ngãi)- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, hoạt động của Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã có những chuyển biến mạnh mẽ, nhất là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Việc khởi tố, áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam được chính xác hơn, góp phần làm giảm đáng kể tình trạng bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, hạn chế đến mức thấp nhất việc làm oan người vô tội. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành KSND (26.7.1960 – 26.7.2015), Báo Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hệ thống cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) ở nước ta được hình thành thông qua việc ban hành Hiến pháp năm 1959. Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, ngày 26.7.1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật Tổ chức Viện KSND, thành lập hệ thống cơ quan Viện KSND trong bộ máy Nhà nước ta, từ Trung ương đến đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện và các Viện KSND quân sự. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ngành KSND nước ta dần được hoàn thiện theo quy định của Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và 2013. Cùng với ngành KSND cả nước, ngành KSND Quảng Ngãi đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao.

Đại diện Viện KSND tỉnh (giữa) nhận Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc từ lãnh đạo Viện KSND tối cao.                    Ảnh: KS
Đại diện Viện KSND tỉnh (giữa) nhận Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc từ lãnh đạo Viện KSND tối cao. Ảnh: KS


Đặc biệt, trong 26 năm qua kể từ ngày tỉnh Quảng Ngãi được tái lập, ngành KSND tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Tổ chức thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế quản lý, chủ động đề xuất với các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng; không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội... Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, công chức toàn ngành; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giám sát thường xuyên của HĐND, UBMTTQVN tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan và sự ủng hộ của nhân dân.  

Bên cạnh những thành tích, tiến bộ trong công tác thì ngành KSND tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: Trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự vẫn còn để một số vụ án kéo dài; công tác đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham nhũng tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa thật sự chuyển biến mạnh mẽ; công tác quản lý cán bộ có lúc, có nơi chưa tốt; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị chưa nhiều, đội ngũ Kiểm sát viên nhìn chung chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ những mục tiêu, yêu cầu đó đòi hỏi ngành KSND tỉnh  phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện về tổ chức bộ máy, bảo đảm tính tích cực, chủ động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, ngành KSND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, ngành KSND tỉnh phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, coi đây là công tác then chốt trong mục tiêu xây dựng ngành KSND tỉnh phát triển vững mạnh, toàn diện. Cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức VKSND năm 2014; các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)- “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải rèn luyện, thấm nhuần 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành.

Thứ hai, tiếp tục kiện toàn bộ máy VKSND hai cấp; tuyển dụng đủ, đúng tiêu chuẩn biên chế được giao, phân bổ biên chế cho từng đơn vị đủ theo biên chế quy định của Viện KSND Tối cao nhưng phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng đơn vị. Tiếp tục thực hiện luân chuyển, điều động, thay đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định và năng lực của từng cá nhân; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên sâu. Chăm lo tạo nguồn để bổ nhiệm các chức danh tư pháp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Thứ ba, Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện nhiều biện pháp kiểm sát tốt hơn nữa hoạt động điều tra của cơ quan điều tra để hạn chế đến mức thấp nhất việc trả điều tra bổ sung nhiều lần giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có trường hợp Viện Kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết 37/2012/QH13, Nghị quyết 63/2013/QH 13 của Quốc hội, Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND ngày 31.7.2014 của HĐND tỉnh…nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp để rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Chú trọng tập hợp các vi phạm trong hoạt động tư pháp, những khiếm khuyết trong cơ chế, để kiến nghị với các cơ quan hữu quan có biện pháp khắc phục.

Thứ tư, toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; kiểm sát thi hành án; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với chất lượng ngày càng cao hơn. Tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự, hành chính nhằm nâng cao chất lượng kháng nghị; tăng cường công tác phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, xem đây là chỉ tiêu cơ bản của ngành, nhằm đảm bảo kháng nghị, kiến nghị của ngành được thực hiện nghiêm chỉnh, góp phần đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.

Thứ năm, chủ động tăng cường sự phối hợp với các cơ quan nhà nước, trước hết là các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đây là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành. Sự phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan bảo vệ pháp luật cần được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời; nhất là trong việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, các tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tội phạm khác. Tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành về công tác giải quyết án, hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam, công tác xét xử, thi hành án để góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tin tưởng rằng, với những chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng về cải cách tư pháp, với những kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển của Viện KSND tỉnh trong 26 năm qua, sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của Nhân dân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi nhất định sẽ có những tiến bộ mới, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà./.


 

.