Cập nhật lúc: 22:37, 30/07/2015 [GMT+7]
.
Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2015)

Tích cực, chủ động vươn lên giành thắng lợi trong thời kỳ mới


(Baoquangngai.vn)- Trải qua chặng đường lịch sử 85 năm hình thành, xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng có những tên gọi khác nhau cho phù hợp với yêu cầu, tính chất và nhiệm vụ của mỗi thời kỳ cách mạng. Trong các giai đoạn cách mạng của Đảng và dân tộc, lĩnh vực công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng, hàng đầu, đã có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, đánh thắng thực dân, đế quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

TIN LIÊN QUAN

Cách đây 85 năm, ngày 1.8.1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1.8". Đây là tài liệu sớm nhất do Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Từ đó, ngày 1/8 đã trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và đánh dấu hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trước khi thành lập Đảng ta, Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã sớm tiếp thu, nghiên cứu những tư tưởng tiến bộ, ưu việt của chủ nghĩa Mác-Lênin và truyền bá vào phong trào yêu nước, phong trào công nhân nước ta. Đó là sự chuẩn bị các điều kiện tích cực về mặt tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.     

Thực tế đã chứng minh, trong suốt 85 năm qua, công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc hình thành đường lối chính trị đúng đắn của Đảng. Nhất là truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Công tác tuyên giáo còn tích cực góp phần đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ, đội ngũ những người làm công tác lý luận, tư tưởng, thông tin, cổ động; những người làm báo, tạp chí, biên tập viên, phóng viên, văn nghệ sỹ của đất nước và tỉnh Quảng Ngãi.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm đã xuất hiện hàng trăm tấm gương anh hùng, hàng ngàn cán bộ tuyên huấn, tuyên giáo của Đảng từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, đài phát thanh, thông tấn xã; các nhà văn, nhà nhiếp ảnh, nhà quay phim, các đội viên, diễn viên đội thông tin lưu động, đội văn công, chiếu bóng… đã có nhiều cống hiến to lớn, hy sinh anh dũng vì nhiệm vụ cao cả của Đảng và nhân dân tin yêu, giao cho.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên huấn, tuyên giáo tập trung động viên lòng yêu nước, quyết tâm khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, tập trung xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi được thành lập, công tác tư tưởng- chính trị, công tác Tuyên giáo đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, với trọng trách thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, góp phần rất quan trọng, to lớn vào thắng lợi của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi trong các cao trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945; đặc biệt là làm nên cuộc khởi nghĩa Ba Tơ vang dội  vào ngày 11/3/1945 và chuẩn bị các điều kiện cho cuộc Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám thành công mau lẹ. Quảng Ngãi là địa phương giành chính quyền khá sớm so với cả nước (từ 14 – 16.8.1945).

Những thành tựu to lớn của công tác Tuyên giáo trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp đã góp phần đắc lực trong việc xây dựng, bảo vệ tỉnh nhà, vùng tự do Liên khu V, cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ được đẩy mạnh, chuẩn bị kỹ về tư tưởng, ý chí quyết tâm cho Tỉnh uỷ lãnh đạo đồng bào các dân tộc ở các huyện miền núi tiến hành cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28.8.1959) thắng lợi, mở ra thời kỳ mới cho phong trào cách mạng toàn tỉnh.

Sau Hiệp định Pa-ri, công tác Tuyên giáo đã phát động Đảng bộ và quân, dân xây dựng và phát triển khu căn cứ, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 24 tháng 3 năm 1975, cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 Từ sau ngày miền Nam giải phóng, công tác Tuyên giáo tập trung tham mưu cho cấp uỷ cấp mình liên tục mở các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định và phát triển sản xuất, xây dựng chế độ mới. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, gắn với phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, của tỉnh…

Năm 1989, tỉnh Quảng Ngãi được tái lập, trong lúc tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và kịp thời đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, huy động các binh chủng trong ngành tập trung đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức và biện pháp linh hoạt.

Đài Phát thanh -Truyền hình, Báo Quảng Ngãi được thành lập, đầu tư về nguồn lực và trở thành công cụ tuyên truyền tích cực đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, các hoạt động văn hoá, văn hoc, nghệ thuật tích cực phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đặc biệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác Tuyên giáo đã tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, tạo sự phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tập trung sức người, sức của xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo… Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tự hào kỷ niệm 85 năm truyền thống vẻ vang của ngành, cán bộ, nhân viên làm công tác Tuyên giáo cần tích cực tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới. Đồng thời thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ là làm cho “toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí” và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các binh chủng làm công tác tuyên giáo chú trọng hơn nữa việc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực “tư tưởng- văn hóa” và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta.

Mặt khác, công tác Tuyên giáo phải hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc đối tượng, tích cực phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ sở; coi trọng động viên, cổ vũ cán bộ nhân dân hưởng ứng, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Trong thời gian còn lại của năm 2015, công tác tuyên giáo cần tập trung tuyên truyền, tích cực góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
            

Tuấn Anh
 

.
.