Cập nhật lúc: 13:47, 13/08/2014 [GMT+7]
.

Sơn Tịnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 12.8, gần 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp huyện, lãnh đạo Mặt trận và các hội đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu; bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức.

Các đại biểu được giới thiệu, quán triệt những Kết luận và vấn đề chính được định hướng tại Hội nghị Trung ương 9. Đó là, Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng”; "Quy chế bầu cử trong Đảng"; về thực hiện Quy định lấy phiếu tín nhiệm.

Hội nghị đã tập trung đi sâu nghiên cứu Nghị quyết về  "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Nghị quyết cũng đã đề ra 4 nhóm giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Sau hội nghị, Huyện ủy Sơn Tịnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để quán triệt Nghị quyết đến từng chi bộ, đảng viên ở cơ sở. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng và hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết của tổ chức đảng các cấp sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thanh Thuận
 

.