Cập nhật lúc: 15:05, 15/07/2014 [GMT+7]
.

Thông báo Về kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2014), HĐND tỉnh khóa XI


(Báo Quảng Ngãi)- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2014), HĐND tỉnh khóa XI với thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung, chương trình như sau:

I. Thời gian tổ chức kỳ họp: 3 ngày, từ ngày 22.7 - 24.7.2014

II. Địa điểm: Phòng họp số 1, UBND tỉnh. Số 52 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi

III. Nội dung, chương trình kỳ họp

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh

1.1. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

1.2. Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

1.3. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
1.4. Về tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

1.5. Về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

1.6. Về kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

1.7. Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị chưa thỏa đáng tại kỳ họp thứ 10 và kiến nghị bức xúc của cử tri tại kỳ họp thứ 13.a

1.8. Về kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 (tháng 12.2013) và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13.

1.9. Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013.

1.10. Báo cáo bổ sung đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đến hết tháng 12.2013.

2. Bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

5. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2014.

7. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

7.1. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh:

a) Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 22.7.2011 của HĐND tỉnh về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

b) Ban Kinh tế và Ngân sách báo cáo kết quả giám sát về việc thi hành pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị.

c) Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát công tác thực thi pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, giai đoạn 2010-2013.

7.2. Báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

7.3. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát nêu tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong năm 2011, 2012, 2013.

8. Chất vấn và trả lời chất vấn.

9. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:

9.1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.

9.2. Về danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2014.

9.3. Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển khu đô thị Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

9.4. Về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

9.5. Về mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12.7.2012 của HĐND tỉnh).

9.6. Đề án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

9.7. Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.8. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

9.9. Quy định mức thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.10. Quy định mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn.

9.11. Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.12. Về Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn bị tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.13. Quy định một số mức chi đặc thù của Dự án 1 “Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo.

9.14. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014-2020.

10. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

11. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại khoản 9 nêu trên.

Nay thông báo cho toàn thể cử tri trong tỉnh được biết./.
 
TM.Thường trực HĐND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thị Xuân Hồng

 
.