Cập nhật lúc: 15:53, 24/02/2014 [GMT+7]
.

Khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử


Sáng 24-2, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Cầu Giấy, Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh đã bấm nút khai trương Tạp chí Lý luận Chính trị điện tử. Nhân dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng công bố khai trương Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh phát hành 3 tháng 1 số.
 


Tạp chí Lý luận chính trị là cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Lý luận chính trị điện tử có hai địa chỉ là www.lyluanchinhtri.org.vn và www.lyluanchinhtri.vn. Tạp chí gồm 14 chuyên mục vừa cung cấp những nội dung kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa là diễn đàn của các học giả về các vấn đề liên quan, nhất là xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam… Đây còn là diễn đàn đấu tranh tư tưởng nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trước luận điệu sai trái, thù địch nhằm vào nước ta.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Tạp chí Lý luận chính trị vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để luận chứng, làm rõ cơ sở khoa học-thực tiễn của quan điểm, đường lối Đảng ta về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, về công cuộc đổi mới, HĐH-CNH, xây dựng và bảo vệ đất nước… Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lý luận tại các trường Đảng, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng hiểu đúng, tin tưởng và quyết tâm đi theo đi theo sự lãnh đạo của Đảng. Tạp chí phải bám sát thực tiễn đất nước và thế giới để kịp thời phát hiện những vấn đề lý luận mới, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng yêu cầu Tạp chí Lý luận chính trị phải kiên quyết đấu tranh, kịp thời và sắc bén với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Theo Hiền Lương/Hà Nội Mới

 

.