Cập nhật lúc: 17:17, 12/08/2013 [GMT+7]
.

Siết chặt mối quan hệ giữa Đảng với dân


(QNg)- Ngày mai 13.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ triệu tập Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ khóa XI. Trong đó có Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết toàn diện, hệ thống, sâu sắc nhất về công tác dân vận so với các nghị quyết đã được ban hành trước đây. Nghị quyết đã xác định: Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

TIN LIÊN QUAN

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng: "Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua nghị Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cho thấy rằng, trong giai đoạn hiện nay, vấn đề củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân ngày càng bức bách. Nếu chúng ta không nỗ lực trong thực hiện nội dung này thì mối quan hệ giữa Đảng và dân ngày càng xa rời. Các nhà kinh điển đã chỉ ra rằng, có hai sai lầm của một đảng cầm quyền, đó là quan liêu xa dân và sai lầm về đường lối. Và Đảng ta cũng nhận thức được điều đó, nếu quan liêu mệnh lệnh, xa rời quần chúng, xa rời nhân dân dẫn đến hậu quả, tổn thất không thể lường được đối với vận mệnh của Đảng, của chế độ, của đất nước. Do đó, việc tỉnh ta đã và đang tổ chức thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp uỷ với nhân dân càng thể hiện sự đúng đắn, kịp thời, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng, đặc biệt là xây dựng một tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân và quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân".

Từ ngày 2 đến 15.5.2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để thảo luận và đề ra chủ trương đối với các vấn đề quan trọng đang tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân ta và  sự phát triển bền vững của đất nước.  Hội nghị đã thông qua một số nghị quyết và kết luận quan trọng, trong đó có Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong 2 ngày (13 và 14.8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị để phổ biến, quán triệt nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TƯ 7 cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt này, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung những vấn đề đã được Hội nghị TƯ 7 thảo luận và thông qua; nắm vững những điểm mới quan trọng, cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cần phải  tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TƯ 7 để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Trong điều kiện hiện nay, chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt, củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng thì mới huy động sức mạnh to lớn của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Do vậy, trong chỉ đạo, điều hành, cần thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác dân vận. Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, về đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng  chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, tập trung tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện công tác dân vận; củng cố mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn trong xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng TN&MT TP.Quảng Ngãi hướng dẫn người dân làm thủ tục đất đai.
Cán bộ Phòng TN&MT TP.Quảng Ngãi hướng dẫn người dân làm thủ tục đất đai.


Sau hội nghị này, cấp ủy đảng các địa phương, đơn vị phải tổ chức tốt công tác nghiên cứu, quán triệt có hiệu quả nội dung của Nghị quyết TƯ 7; xây dựng chương trình hành động sát, đúng với tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo kiểm tra, giám sát thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận, Quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân, Quy chế dân chủ cơ sở; tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến đời sống người dân.

Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”, tập trung tạo sự chuyển biến rõ nét ở những khâu yếu, địa bàn yếu, địa bàn trọng điểm… nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 
 

.