Xây dựng phong cách “quần chúng” trong cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 09:25, 11/07/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Với trí tuệ hơn người và kinh nghiệm từng trải, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm huyết để viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (với bút danh XYZ) để phân tích từng vấn đề một cách dễ hiểu và chỉ huấn cán bộ, đảng viên về phong cách và mối quan hệ công tác với quần chúng nhân dân.

 

 

Trong tác phẩm này, Người đã đánh giá rất cao phẩm chất tốt đẹp của quần chúng: “Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng”, đồng thời cũng chỉ ra sức mạnh không gì cản nổi của quần chúng: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Người còn nhấn mạnh: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.

Năm 2013, Đảng ta đã tiếp tục đề ra nhiệm vụ xây dựng phong cách “quần chúng, dân chủ, nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trên phạm vi cả nước. Đây không phải là vấn đề mới mẻ, khó thực hiện, nhưng muốn có được phong cách “quần chúng” thật sự đòi hỏi sự cẩn trọng và quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên.

 Một là cán bộ, đảng viên phải có lòng tin đối với quần chúng. Người đã chỉ rõ: “Dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ”. Có tin dân mới tìm mọi cách phát huy sức mạnh trí lực, nhân lực và tài lực của nhân dân.

Hai là, phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Luôn luôn lắng nghe ý kiến của quần chúng. Từ đó sẽ học hỏi quần chúng. Đây là việc rất quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Người căn dặn cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ dân vận, tuyên giáo phải học cách nói của quần chúng “vì cách nói của dân chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực, mà lại rất đơn giản”.

Ba là,  làm việc gì cũng cần bàn bạc với quần chúng và giải thích cho quần chúng rõ. Trước hết là bàn với những người hăng hái trong quần chúng, những người có uy tín, có tư tưởng tiến bộ để từng bước xây dựng nòng cốt, xây dựng lòng tin, nâng cao nhận thức của dân chúng bằng cách “chọn lấy ý kiến đúng, đưa ra cho dân chúng bàn bạc, lựa chọn lại, để nâng cao dần sự giác ngộ của dân chúng”. Tuy nhiên, không phải dân chúng nói gì, ta cũng nhắm mắt theo. Mỗi việc làm của cán bộ, đảng viên không phải để “mị dân” mà phải đạt cho được mục tiêu đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. “Cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời nhất định thất bại”.


Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng đã chỉ ra “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Do đó, xây dựng phong cách “quần chúng” là bước đi đầu tiên, cần thiết và hiệu quả nhất của mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

 

THANH TUẤN
 

.