Thông báo về kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI

Thứ Hai, 16:20, 01/07/2013 [GMT+7]
.

​Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI với thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung như sau:

 

I. Thời gian tổ chức kỳ họp: 03 ngày, từ ngày 02/7 đến 04/7/2013

Khai mạc lúc 7h30' ngày 02/7/2013

II. Địa điểm:

Phòng họp số 1 UBND tỉnh. Số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

III. Nội dung kỳ họp:

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

1.1. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

1.2. Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

1.3. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 (trong đó có tình hình triển khai thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết HĐND tỉnh); danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2013.

1.4. Về tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian đến (Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 07/9/2004 của HĐND tỉnh).

1.5. Về kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

1.6. Về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 (tháng 12/2012).

1.7. Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2012.

1.8. Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2012.

2. Viện Kiềm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

3. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9

5. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo:

5.1. Hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013.

5.2. Báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh:

a) Giám sát việc thực hiện các quy định về thu, chi của các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh trong các năm học 2010- 2011, 2011- 2012.

b) Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, cải tạo phạm nhân tại trại giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ công an cấp huyện (từ năm 2011- 2012).

5.3. Báo cáo thẩm tra cuaa3 các Ban HĐND tỉnh.

5.4. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu (do Thường trực HĐND tỉnh trình).

7. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

8. Chất vấn và trả lời chất vấn.

9. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết

9.1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.

9.2. Về Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.3. Về Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp.

9.4. Về quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

9.5. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 về phí sử dụng cảng cá và khu neo trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh.

 

9.6. Về Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh.

9.7. Về Phương án và tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn; hướng dẫn cụ thể về mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng tiền phí thu được.

9.8.Về quy định mức thu học phí đối với các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề thuộc tỉnh quản lý.

9.9. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 về Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

9.10. Về quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012- 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.11. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.12. Về việc hỗ trợ vốn hoạt động đối với Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi.

10. Đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về các nội dung UBND tỉnh trình nêu tại khoản 9 và Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Nay thông báo cho toàn thể cử tri trong tỉnh được biết./.

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thị Xuân Hồng

 

.