Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

03:06, 18/06/2013
.

(QNg)- Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Người khẳng định: "Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi… Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích…".

TIN LIÊN QUAN


Thực tiễn đã chứng minh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đúng. Trải qua các giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng từng thời kỳ.

 

 Bác Hồ xem hình mẫu xây dựng thủ đô Hà Nội và dặn dò vấn đề nhà ở của nhân dân lao động (1959).                        Ảnh:T.L
Bác Hồ xem hình mẫu xây dựng thủ đô Hà Nội và dặn dò vấn đề nhà ở của nhân dân lao động (1959). Ảnh:T.L


Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, chất lượng và hiệu quả chưa cao, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lĩnh vực trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng đã nêu: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn chưa đạt yêu cầu. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng chưa nghiêm; dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm; công tác tư tưởng còn thiếu sức thuyết phục; công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều yếu kém; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn ra nghiêm trọng.

Nguyên nhân cơ bản nhất của tình hình nêu trên là do một số cấp uỷ, tổ chức đảng, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ và chưa thật sự quan tâm đúng mức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; một số tổ chức đảng có thực hiện nhưng chỉ mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả thấp. Rõ ràng, những cấp uỷ, tổ chức đảng này chưa thật sự thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và chưa coi việc kiểm tra, giám sát như ngọn đèn "pha" của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, Người yêu cầu tổ chức đảng: “…phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức.

…Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp uỷ đảng phải luôn luôn tăng cường công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bảo đảm chặt chẽ kỷ luật và tổ chức của Đảng". Người nói: "Cần phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra đôn đốc, để kịp thời phát hiện và phổ biến những kinh nghiệm tốt và kịp thời uốn nắn những nhược điểm, những khuyết điểm…".

Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Khoá X yêu cầu cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, uỷ ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra chuyên trách phải là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu, giúp cấp uỷ tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Uỷ ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra chuyên trách phải chủ động tham mưu cho cấp uỷ về nội dung, đối tượng, phương pháp kiểm tra, giám sát; thời gian, thời điểm kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cho các tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát; uỷ ban kiểm tra còn phải hướng dẫn nghiệp vụ cho tổ chức đảng, các ban của cấp uỷ trực thuộc cấp uỷ mình và các uỷ ban kiểm tra cấp dưới. Đồng thời uỷ ban kiểm tra các cấp phải thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng quy định, sáu tháng đầu năm 2013 uỷ ban kiểm tra ba cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 33 đảng viên và 13 tổ chức đảng cấp dưới (kiểm tra đảng viên tăng 10%, tổ chức đảng tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2012, có 2 tỉnh uỷ viên); kiểm tra 36 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 19 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát theo chuyên đề: 26 đảng viên (có 19 cấp ủy viên các cấp), tăng 18,18 % so với cùng kỳ năm 2012 và 11 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 103 đơn tố cáo, tăng 37 đơn so với cùng kỳ năm 2012; uỷ ban kiểm tra các cấp giải quyết 7 đơn, tố cáo 9 đảng viên (trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giải quyết 1 đơn, tố cáo 1 tỉnh ủy viên); uỷ ban kiểm tra các cấp giải quyết 7 đơn đảng viên khiếu nại kỷ luật về Đảng.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 71 đảng viên (giảm 2 đảng viên so với cùng kỳ năm 2012), với các hình thức: khiển trách 33, cảnh cáo 20, cách chức 6, khai trừ 12. Nội dung vi phạm chủ yếu: Việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước chiếm 42,85%; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao chiếm 25,6%.   

Ngoài nhiệm vụ thực hiện theo Điều 32 nêu trên, các uỷ ban kiểm tra đã giúp cấp uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng: Kiểm tra 89 đảng viên và 29 tổ chức đảng; giám sát theo chuyên đề 38 đảng viên và 21 tổ chức đảng.

Có được kết quả trên là nhờ ủy ban kiểm tra 3 cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khá toàn diện; nhiều uỷ ban kiểm tra chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Những kết quả trên cũng thể hiện sự nỗ lực của ủy ban kiểm tra 3 cấp trong Đảng bộ tỉnh thực hiện tư tưởng của Bác  về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.                           
   

Nguyễn Ngọc Ban