Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Thứ Sáu, 21:01, 21/06/2013 [GMT+7]
.

Sau 27 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, chiều 21/6, các đại biểu Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian cho ý kiến thảo luận về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.

Với trọng trách trước nhân dân và trước yêu cầu phát triển đất nước, các vị đại biểu Quốc hội đã đánh giá một cách khách quan, sâu sắc những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới.
 


Quốc hội hoan nghênh quyết tâm của Chính phủ, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và của toàn dân, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới còn nhiều mặt chưa thuận, đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong những tháng cuối năm tập trung triển khai thực hiện có kết quả Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế; tạo cho được chuyển biến tích cực về mọi mặt; từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất-kinh doanh phát triển; bảo đảm kinh tế vĩ mô ổn định hơn, nợ xấu, hàng tồn kho giảm, tạo thêm nhiều việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...; phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, mở ra triển vọng thực hiện tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2016.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, trong thời gian qua, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được công bố để toàn dân tham gia ý kiến. Sự kiện quan trọng này đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý sâu rộng trong toàn dân, thu hút sự quan tâm sâu sắc và đồng tình ủng hộ của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh và trân trọng cảm ơn đồng bào ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tập hợp, tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực ý kiến của nhân dân; nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình cụ thể các ý kiến này để chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội.

Tại kỳ họp này, bằng trí tuệ và tâm huyết của mình và trên cơ sở ý kiến của nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao các nội dung của Dự thảo Hiến pháp, nhất là các vấn đề có tính nguyên tắc liên quan đến bản chất của Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta, đến quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người và quyền gắn liền với nghĩa vụ của người dân.

Quốc hội yêu cầu Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 30/9/2013 để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6. Với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, nhất định chúng ta sẽ xây dựng được một bản Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 Luật, Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ năm 2014; cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Đây là các dự án Luật quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững đất nước. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan có kế hoạch nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một cách nghiêm túc khi đề xuất ban hành luật, pháp lệnh; sớm triển khai việc thi hành và ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã được thông qua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để pháp luật sớm đi vào cuộc sống; Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tập trung làm tốt việc giám sát thi hành pháp luật theo luật định.

Dự án Luật đất đai là một dự án luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, sự ổn định, phát triển của đất nước và đời sống của mọi người dân. Dự án luật đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và được tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Tại kỳ họp này, trên cơ sở ý kiến đóng góp của nhân dân, thực tiễn thi hành Luật ở các địa phương, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước, Quốc hội đã dành thời gian thảo luận, xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng về mọi mặt dự án luật này, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dự thảo Hiến pháp và quyết định tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai thận trọng, nghiêm túc

Tại kỳ họp này, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của mình, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được làm một cách dân chủ, công khai, minh bạch để công luận và đồng bào, cử tri cả nước theo dõi, giám sát.

Với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đã phản ánh chân thực tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các hoạt động tư pháp của đất nước. Đây cũng là một kinh nghiệm tốt để các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ở trung ương và địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp cân nhắc, vận dụng khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu trong thời gian tới; bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012 và ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề nói trên, Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2014.

Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4; tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ văn hoá, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo bổ sung một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, công khai, trách nhiệm, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng. Các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi thẳng thắn, đúng trọng tâm, tập trung vào những vấn đề lớn được cử tri cả nước quan tâm.

Các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành cơ bản giải đáp được các vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu ra và với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân đã đưa ra được một số giải pháp cụ thể để khắc phục. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục có những giải pháp tích cực để thực hiện lời hứa trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước tại các kỳ họp trước và kỳ họp này để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định một số nhân sự cấp cao do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và một số nội dung quan trọng khác

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đã thành công tốt đẹp, được nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của Quốc hội; cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cảm ơn hoạt động tích cực, hiệu quả của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân với 474 đại biểu tán thành (chiếm 95,18%); Nghị quyết về kết quả giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012” với 478 đại biểu tán thành (chiếm 95,98%); Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII với 472 đại biểu tán thành (chiếm 94,78%)./.

 


Bích Lan/VOV online

.