,
Cập nhật lúc 15:31, Monday, 08/04/2013

Văn phòng Công an tỉnh: Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy


(QNg)- Thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2008 - 2013, Văn phòng Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và liên tiếp trong những năm qua được Giám đốc Công an tỉnh công nhận là "Đơn vị Quyết thắng".  
 

TIN LIÊN QUAN


Xác định học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh nên sau khi có Chỉ thị 12 của Bộ Công an về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới", Văn phòng Công an tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp cụ thể, gắn nội dung 6 điều Bác Hồ dạy với phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".  

 

Cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Công an tỉnh giúp đồng bào dân tộc xã Ba Thành (Ba Tơ) làm thủy lợi.
Cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Công an tỉnh giúp đồng bào dân tộc xã Ba Thành (Ba Tơ) làm thủy lợi.


Đại tá Trương Binh - Chánh Văn phòng Công an tỉnh cho biết: Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh; đồng thời tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của Công an các địa phương, đơn vị, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Các hoạt động của phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" có nội dung hướng tới mục tiêu "Vì nhân dân phục vụ" và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 5 năm qua, trước những biến động phức tạp của tình hình, Văn phòng Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, tập trung nghiên cứu những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, những công tác trọng tâm phục vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Phục vụ Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phương án phản gián trên tất cả các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép, tăng cường tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Văn phòng Công an tỉnh đã đề xuất những biện pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Chính phủ về quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội; tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, điều lệnh Công an nhân dân. Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" để nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ phục vụ nhân dân.


Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tham mưu, văn phòng đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác của Giám đốc Công an tỉnh, cũng như các kế hoạch công tác chuyên đề trên từng lĩnh vực cụ thể. Định kỳ phối hợp sơ kết, tổng kết các chuyên đề, kế hoạch công tác, qua đó rút ra những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn để bổ sung thành lý luận, hoàn thiện, giúp cho công tác lãnh đạo chỉ huy ngày càng hiệu quả cao hơn.


   

Bài, ảnh: VĂN TRA

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201304/Van-phong-Cong-an-tinh-Hoc-tap-thuc-hien-6-dieu-Bac-Ho-day-2229667/
,
.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.
,
,
,