Công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ Quảng Ngãi năm 2012: Góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Thứ Hai, 16:43, 07/01/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng quy định và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và ban thường vụ các huyện, thành uỷ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 và Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trong đó giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của Tỉnh uỷ.

Trong năm 2012, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra 487 đảng viên, 414 tổ chức; giám sát theo chuyên đề 240 đảng viên, 366 tổ chức. Nội dung kiểm tra và giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết TƯ4. Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 14 đảng viên và 12 tổ chức đảng, giám sát theo chuyên đề 11 đảng viên và 8 tổ chức đảng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ còn thực hiện giám sát trực tiếp 20 tổ chức đảng khác và chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai nghiên cứu, quán triệt và kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đối với các cá nhân và tập thể lãnh đạo, quản lý trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, uỷ ban kiểm tra ba cấp đã kiểm tra 102 đảng viên và 27 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (có 49 cấp ủy viên các cấp, chiếm 48% so với số đảng viên được kiểm tra), kết luận 97 đảng viên và 26 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 42 đảng viên và 4 tổ chức đảng. Giám sát theo chuyên đề đối với 366 đảng viên và 99 tổ chức đảng, phát hiện 8 đảng viên, 20 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm…

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã kiểm tra 18 đảng viên (trong đó có 6 tỉnh ủy viên, 3 huyện ủy viên, 6 cấp ủy viên cơ sở) và kiểm tra 4 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra các đảng viên, cấp ủy viên, và tổ chức đều có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 4 đảng viên và 1 tổ chức đảng. Đặc biệt kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số đảng viên có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Sau kiểm tra, xử lý có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ thực hiện Dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong.

Để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, từng bước đưa tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 thấm sâu vào cuộc sống, năm 2013, các cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra phải thực sự đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể tăng cường kiểm tra, giám sát các nội dung sau: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Quy chế giám sát trong Đảng của Bộ Chính trị; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư quy định công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVIII; công tác tổ chức, cán bộ; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy…

UBKT các cấp coi trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc như: Quản lý sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ, việc suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên.     

     
NGUYỄN NGỌC BAN
 

.