,
Cập nhật lúc 13:24, Monday, 03/12/2012

Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới ở Quảng Ngãi: Những chuyển biến tích cực


(QNg)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh có những chuyển biến tích cực. Đa số cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ vững, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước cũng như triển vọng phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và của tỉnh.

Công tác giáo dục lý luận, chính trị tư tưởng nhờ kết hợp nhiều loại hình nên chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng có tiến bộ; thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải tỏa được nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, cơ sở. Nhiều cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.     
 
Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh niên, học sinh, sinh viên được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức chính trị, khơi dậy niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Từ đó củng cố, tăng cường niềm tin của thanh niên, học sinh đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhất là những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Công tác truyền bá, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được chú trọng, làm cơ sở để triển khai sâu rộng, đều khắp, góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong 5 năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã đào tạo và liên kết đào tạo được 44 lớp, với 3.154 học viên, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh bồi dưỡng 61 lớp, với 4.827 học viên. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy  mở 645 lớp, với 50.065 học viên.

Cùng với công tác tư tưởng, lý luận, Tỉnh ủy luôn quan tâm kết hợp với công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí hoạt động. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, định hướng công tác tư tưởng chính trị trong hoạt động báo chí.

Nét nổi bật của hoạt động báo chí ở Quảng Ngãi là tập trung thông tin, phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh theo hướng "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội". Báo chí đã tập trung tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác; những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời tích cực cổ vũ những gương người tốt, việc tốt; các phong trào của Mặt trận, các đoàn thể và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời phê phán những hiện tượng tiêu cực, tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội.

Trong thời gian đến nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí là góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cần gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị cần chú trọng công tác thông tin, chủ động nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng ở đơn vị mình, có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vụ việc nổi cộm, bức xúc trong dư luận. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tích cực góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.


 Tuấn Anh
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201212/Cong-tac-tu-tuong-ly-luan-va-bao-chi-truoc-yeu-cau-moi-o-Quang-Ngai-Nhung-chuyen-bien-tich-cuc-2203978/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dấu ấn Võ Văn Kiệt trên vùng đất chín rồng
Có thể nói, vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới năm 2012 mà Việt Nam đạt được mang đậm dấu ấn từ những quyết định táo bạo của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mấy chục năm về trước.
,
,
,