Ngành Tuyên giáo Quảng Ngãi tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

04:08, 02/08/2012
.

(QNg)- Vào ngày này cách đây 82 năm (ngày 1/8/1930), Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 01/8" nhân kỉ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Đồng chí Nguyễn Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi thừa uỷ nhiệm Chủ tịch nước trao Huân chương lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.  Ảnh: Thanh Hiếu
Đồng chí Nguyễn Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi thừa uỷ nhiệm Chủ tịch nước trao Huân chương lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Hiếu

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000 Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Từ đó, ngày 1/8 trở thành ngày truyền thống của ngành.

Công tác tuyên giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là một mặt trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ công tác lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Do vậy phạm vi hoạt động của ngành tuyên giáo rất rộng, nội dung phong phú, quan trọng thuộc hai lĩnh vực tuyên huấn và khoa giáo. Trong suốt chặng đường xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh không ngừng phát triển, ngày càng đông đảo và trưởng thành theo mỗi bước tiến của sự nghiệp cách mạng.

Xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, mà thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy định hướng công tác tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, có hiệu quả. Qua đó góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Toàn ngành triển khai thực hiện tốt Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa X về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân"; tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy các cấp kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về "Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa".

Ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp trong tỉnh đã làm tốt trách nhiệm là cơ quan thường trực, là bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ cấp ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy quán triệt Chỉ thị 06 ngày 7/11/2006, Chỉ thị 03, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện tốt việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Bên cạnh đó ban tuyên giáo các cấp đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tham mưu hoạt động của hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và nghiệp vụ tuyên giáo tập trung 8 tháng cho hơn 60 cán bộ làm công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn; củng cố hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong những năm tới, công tác tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa có những khó khăn, thách thức do tác động phức tạp nhiều chiều của tình hình thế giới và trong nước. Trước bối cảnh đó, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo rất nặng nề, trước mắt là góp phần tích cực vào việc tuyên truyền bảo vệ, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới; đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững, trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra.


 Trần Tấn Châu
 


.