Ba Tơ: Hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thứ Sáu, 08:20, 03/08/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Huyện uỷ Ba Tơ rất quan tâm. Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.  

Các cấp ủy đảng ở Ba Tơ thường xuyên giáo dục cho cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. Đã triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng đạt được nhiều kết quả; tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%.

Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ. Ảnh TL
Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ. Ảnh TL

Huyện ủy cũng  kịp thời chỉ đạo thành lập ban tuyên giáo xã, thị trấn; tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, biên soạn và phát hành Lịch sử Đảng bộ huyện (tập II, giai đoạn 1975- 2005). Các hoạt động về công tác giáo dục chính trị tư tưởng có tác dụng thiết thực. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ giác ngộ và giữ vững lập trường chính trị, giữ gìn đoàn kết nội bộ, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng, chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Nhân dân phấn khởi trước những thành tựu chung của đất nước, của tỉnh và huyện Ba Tơ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo được củng cố.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Ba Tơ đang đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền các đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng lòng yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân.

Những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo Ba Tơ trong thời gian qua đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Ba Tơ thật sự trong sạch vững mạnh.


Ngọc Trí
 

.