Phát huy thành tựu 20 năm, nỗ lực, tự tin bước vào giai đoạn mới

15:02, 29/07/2009 [GMT+7]
.
(QNg )- 20 năm tái lập tỉnh, đồng thời bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nền kinh tế-xã hội tỉnh nhà có sự chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 9,87% (năm 2009 ước đạt 21-22%).

TP
Một góc thành phố Quảng Ngãi
20 năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 18,18% lên 46-47%, dịch vụ tăng từ 28,86 lên 29-30% và nông-lâm-ngư nghiệp giảm từ 52,9% xuống 24-25%. Nền kinh tế-xã hội tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đồng thời đẩy mạnh chương trình xoá đói, giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội từng bước được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và phát triển. Thành tựu trên là kết quả của đường lối phát triển kinh tế-xã hội đúng đắn của tỉnh, là sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh, sự điều hành hiệu quả của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, là sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương... Trong "cuộc trường chinh chống đói nghèo" đó, tỉnh đã nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu "đưa tỉnh ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành tỉnh có kinh tế-xã hội phát triển khá, đạt mức trung bình so với cả nước, tạo thế và lực mới để tỉnh ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững ở các chặng đường tiếp theo".

Bước vào thời kỳ mới, triển vọng phát triển của Quảng Ngãi rất lớn, nhiều thời cơ vận hội song cũng không ít khó khăn thách thức. Những thành quả đã đạt được là nền tảng vững chắc để chúng ta tự tin vươn tới, đồng thời cũng từ thực tế phong trào, phải thẳng thắn nhìn nhận rõ những yếu kém, bất cập để đề ra các biện pháp sớm khắc phục. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 khoảng 14% tuỳ thuộc vào nhận thức và năng lực chủ động nắm bắt thời cơ trên phạm vi toàn tỉnh, trong từng đơn vị và từ trong mỗi người dân. Cần chú trọng khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh trong nước và nước ngoài để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như lọc hoá dầu, cán thép, công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng...

Với quan điểm chỉ đạo: "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội", cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy thành tựu đã đạt được thời gian qua, kiên quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, toàn đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức. Cùng với việc thực hiện thắng lợi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ tạo động lực tinh thần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ trước mắt là các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể cần tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết XVII của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 2 nhiệm vụ đột phá và 8 chương trình trọng điểm, tạo sự quyết tâm, đồng thuận, biến chủ trương, thành hiện thực. Vấn đề có ý nghĩa quan trọng và quyết định là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong thời gian tới. Với thành tựu rất cơ bản 20 năm qua, tiếp tục tinh thần "đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển", đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nhất định sớm đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh công nghiệp-dịch vụ.                                                                     
Quảng Ngãi

 

.