Đại hội Công đoàn cấp cơ sở trong quý I/2023

23:06, 21/03/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 

Chỉ thị nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp trong tỉnh chuẩn bị tốt nội dung đại hội. 

Tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh TL
Tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh TL

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đến phải căn cứ vào tình hình thực tiễn, bám sát các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp và chức năng của tổ chức công đoàn.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, người lao động. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên, người lao động. 

Công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chính quyền các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn. 

Cấp cơ sở hoàn thành đại hội trong quý I/2023; cấp huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương hoàn thành trong quý II/2023; cấp tỉnh hoàn thành trong quý III/2023. 

PV

.