Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn nghệ

09:41, 21/11/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt là các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền, vận động học sinh đọc sách không chỉ giúp các em bồi bổ kiến thức, mà càng nhân lên tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ảnh: TL
Tuyên truyền, vận động học sinh đọc sách không chỉ giúp các em bồi bổ kiến thức, mà càng nhân lên tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống cách mạng, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ảnh: TL

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua. Từ đó, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021- 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung tuyên truyền những ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, chia sẻ của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ trong việc quyết tâm đồng hành với dân tộc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua đó, cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác tuyên truyền cần đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm…

PV

 
.